Przed czym chroni EKUZ?

2015-03-03 10:19:42

Wyjeżdżając do krajów należących do Unii Europejskiej, warto posiadać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to dokument upoważniający do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Dlaczego warto ją mieć i przed czym faktycznie ochroni nas EKUZ?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego to bezpłatnie wydawane zaświadczenie, które ma na celu potwierdzenie prawa do niezbędnej opieki zdrowotnej, gdy wyjeżdżamy do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Posiadając kartę, powinny nam zostać udzielone świadczenia na zasadach obowiązujących w powszechnym systemie opieki zdrowotnej danego państwa członkowskiego, następnie koszty opieki zostaną przeniesione na NFZ.

Gdzie uzyskamy pomoc?

Posiadając EKUZ, możemy korzystać z publicznej opieki medycznej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tzn. Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

Jak długo ważna jest karta?

W zależności od statusu zawodowego kartę można otrzymać na okres od 2 miesięcy do 5 lat. Będąc osobą ubezpieczoną, zatrudnioną na umowę o pracę, prowadząc pozarolniczą lub rolniczą działalność gospodarczą, pobierając rentę, posiadając status studenta, ucznia do 18 roku życia, kartę można otrzymać na okres pół roku. Na 2 miesiące dostaną ją osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy, natomiast emeryci uzyskają kartę na 5 lat.

Przed czym chroni karta?

EKUZ, ogólnie rzecz ujmując, uprawnia do korzystania z opieki medycznej w innym państwie członkowskim w zakresie umożliwiającym kontynuowanie pobytu w danym państwie. Kobiety w ciąży mogą liczyć na dostęp do świadczeń niezbędnych związanych z porodem i okresem połogu. Zaznaczmy jednak, że karta nie upoważnia nas do odbycia planowanego leczenia za granicą. Korzystać możemy w innych państwach z opieki tylko tych placówek medycznych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Jeśli trafimy do placówki prywatnej, musimy pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni.

Czasem trzeba dopłacić

Każde państwo członkowskie posiada własny powszechny system opieki zdrowotnej, dlatego wprowadzone zostały wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawodawstw państw członkowskich. Pamiętajmy jednak, że w większości państw europejskich publiczne placówki medyczne pobierają za leczenie pewne opłaty. Ponoszą je zarówno rezydenci danego kraju, jak i cudzoziemcy. W niektórych przypadkach, korzystając z usług publicznych placówek medycznych, będziemy więc musieli ponieść pewne koszty.

Kartą EKUZ możemy się legitymować w sytuacji nagłej, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z usług medycznych, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych. Jest to jednak bardzo podstawowa ochrona ubezpieczeniowa. Niestety w ramach EKUZ możemy korzystać tylko z placówek medycznych, które mają podpisaną umowę z odpowiednikiem polskiego NFZ. Ponadto dużą wadą tego rozwiązania jest brak możliwości pokrycia kosztów transportu medycznego do kraju. Przed wyjazdem zastanówmy się zatem, czy opieka, która przysługuje posiadaczom karty, jest naszym zdaniem wystarczająca.

Żaneta Pilarska