Ubezpieczenie zdrowotne NFZ bez umowy o pracę

2015-03-04 16:00:05

Jeżeli wykonujemy pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, możemy mieć pewne wątpliwości co do tego, czy przysługuje nam, czy też nie ubezpieczenie zdrowotne. Zasady te jasno określa prawo.

Jeśli wykonujemy pracę na podstawie umowy o dzieło czy umowy-zlecenia, musimy się liczyć z tym, że w wielu przypadkach pracodawca nie będzie odprowadzał składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego godząc się na tego typu umowy, warto zwrócić uwagę na regulacje prawne z tym związane.

Umowa-zlecenie a ubezpieczenie

Jeśli wykonujemy umowę-zlecenie, a przy tym jest to nasz jedyny tytuł do ubezpieczenia, podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dodajmy jednak, że dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe.

Nie zawsze umowa-zlecenie powoduje jednak obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Składki pracodawca powinien odprowadzać od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zleceniobiorcy ustaje po upływie 30 dni od momentu wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Składki zawsze odprowadza zleceniodawca. Dodajmy, że taki obowiązek zanika np. w przypadku studentów. Ponadto, jeśli umowa-zlecenie jest zawarta z osobą, która jednocześnie jest pracownikiem na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia w jednej firmie, wówczas składki na ubezpieczenia społeczne są naliczane od zsumowanego przychodu. Zaznaczmy, że jeśli jesteśmy zatrudnieni na kilka umów-zleceń, nie trzeba opłacać wszystkich składek (rentowej, emerytalnej, wypadkowej i zdrowotnej) w przypadku każdej umowy, obowiązkowe jest natomiast ubezpieczenie zdrowotne.

Umowa o dzieło a ubezpieczenie

Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Słowem: praca na umowie o dzieło nie daje prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Dodajmy także, że umowa o dzieło nie jest również tytułem do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma możliwości opłacania składki obliczonej od wynagrodzenia ustalonego dla takiej umowy. Osobom pracującym na umowę o dzieło zwykle zaleca się dodatkowe ubezpieczenie na podstawie umowy z NFZ. Pamiętajmy jednak, że jeśli nie byliśmy ubezpieczeni przez jakiś czas należy uiścić opłatę dodatkową uzależnioną od długości okresu, w którym nie podlegało się ubezpieczeniu.

Żaneta Pilarska