Nowe dowody osobiste oznaczają problemy w banku?

2015-03-05 12:17:18

Z początkiem marca br. zmieniły się wzory dowodów osobistych. Na nowych dowodach widnieją inne niż dotychczas zdjęcia, nie ma danych o adresie zameldowania i rysopisie. Czy może to wpłynąć na utrudnienia w kontaktach z bankami?

We wprowadzonych 1 marca br. nowych dowodach osobistych nie ma informacji o adresie zameldowania, co może się wydawać istotne, jeśli chodzi o staranie się o kredyt czy rachunek bankowy. Okazuje się jednak, że konsumenci nie mają się o co martwić, ponieważ zmiany zostały uzgodnione z bankowcami, który znaleźli receptę.

Jakie informacje znajdą się na nowym dowodzie osobistym?

Na nowych dowodach widniały będą dane takie jak: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia oraz wystawienia dokumentu, numer dowodu osobistego i PESEL, obywatelstwo i termin ważności.

Co z danymi o adresie zameldowania?

Instytucje w łatwy sposób poradzą sobie z brakiem niektórych danych na dowodach. Dzięki integracji rejestrów państwowych, urzędy mają do dyspozycji rejestry państwowe, dzięki czemu, jeśli zajdzie taka potrzeba, zweryfikują dane adresowe w rejestrze PESEL. W banku natomiast złożymy specjalne oświadczenie potwierdzone własnoręcznym podpisem.

    Niepotrzebne zaświadczenia o zameldowaniu?

    Wielu ma wciąż wątpliwości, czy w przypadku, gdy zechcemy wziąć kredyt w banku, nie trzeba będzie przedstawiać zaświadczenia o zameldowaniu. Na początku zaznaczmy, że wprowadzone zmiany zostały skonsultowane ze Związkiem Banków Polskich. Ten podał do wiadomości, że pisemne oświadczenie klienta będzie dokumentem wystarczającym, aby potwierdzić prawdziwość podanych informacji o jego zameldowaniu. Podobna sytuacja miała miejsce dotychczas, kiedy kredytobiorca informacje o swoim adresie zamieszkania również podawał składając oświadczenie.

    Co jeszcze jeszcze należy wiedzieć o nowych dowodach?

    Nie ma konieczności wymiany dotychczasowych dowodów. Oznacza to, że te, które posiadamy, zachowają ważność do upływu określonych w nich terminów. Nowy dowód można otrzymać tak jak dotychczasowe - bezpłatnie - a ważny jest 10 lat. Dokument łatwiej też będzie wyrobić. Wystarczy kierować się do dowolnego urzędu gminy w kraju (lub drogą elektroniczną), bez względu na miejsce zameldowania. Co prawda wniosek należy podpisać własnoręcznie, ale formularz może wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL. Zaznaczmy, że elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego trzeba uwierzytelnić podpisem elektronicznym.

    Żaneta Pilarska