Jak banki finansują samorządy?

2015-02-12 16:08:03

Kredyty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie rozwoju regionalnego, a może kredyt inwestycyjny dla jednostek samorządu terytorialnego? Samorządowcy w Polsce mogą korzystać z różnych, zarówno krótko- jak i długoterminowych możliwości finansowania. Na jaką pomoc i na jakich zasadach mogą liczyć?

W ramach kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie rozwoju regionalnego samorządy mogą liczyć na pokrycie do 50 proc. kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, natomiast korzystając z kredytu inwestycyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, bank finansuje do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia, a okres kredytowania może wynieść nawet 10 lat. Czym się charakteryzują się te programy?

BGK we współpracy z EBI

Od lat współpraca Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego pozwala na finansowanie polskich jednostek samorządowych, co ma na celu stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Ze środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego skorzystać mogą: gminy, powiaty, województwa oraz ich związki i inne podmioty sektora publicznego, jeśli kredytowany projekt służy rozwojowi regionalnemu.

Warunki skorzystania z finansowania środkami EBI

Warunkiem skorzystania z pomocy pieniężnej EBI jest uzyskanie kwalifikacji danej inwestycji do takiego finansowania. Należy spełnić wymogi stawiane przez EBI, tzn. współfinansowane mogą zostać projekty wspierane przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej czy projekty zgodne ze strategią rozwoju regionalnego lub lokalnego.

Z funduszy EBI opłacone mogą być inwestycje o koszcie będącym równowartością minimum 40 000 euro, a maksymalnie 25 000 0000 euro. Środki mogą pokryć do 50 proc. wartości inwestycji. Okres jej realizacji nie może przekraczać 5 lat. Z pożyczki skorzystają przedsięwzięcia realizowane w sektorach: środowisko, infrastruktura, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, edukacja, zdrowie, jak również poprawa spójności społeczno-gospodarczej.

Warunki kredytowania

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu udziela kredytów w złotych na warunkach preferencyjnych. Oprocentowanie oraz prowizje są ustalane dla każdego klienta. Okres kredytowania może wynieść od 5 do 15 lat. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 5 lat. Aby otrzymać kredyt, należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją i wskazać pozostałe źródła finansowania projektu.

Kredyt inwestycyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą także skorzystać, na preferencyjnych warunkach, z kredytu inwestycyjnego. Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Środki mogą zostać wypłacone jednorazowo lub udostępnione w ramach linii kredytowej nieodnawialnej. Warto dodać, że bank finansuje do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Możliwe jest udzielenie karencji w spłacie kredytu i odsetek. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę banku ustalaną indywidualnie.

Samorządy zainteresowane finansowaniem powinny skontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziałem BGK. Wykaz znajduje się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Opisane programy są tyko dwoma wybranymi, z jakich mogą korzystać samorządy. To, z którego skorzystają, uzależnione jest z celu, na jaki chcą przeznaczyć środki, wysokości oczekiwanej kwoty, długości okresu kredytowania i sposobu wypłaty pieniędzy. Warto regularnie śledzić pojawiające się programy, ponieważ mogą one w dużym stopniu pomóc sfinansować dane cele czy inwestycje.

Żaneta Pilarska