Długi jako masa spadkowa

2015-02-12 15:17:11

W ubiegłym tygodniu sejm RP przyjął zmiany w obszarze Kodeksu cywilnego dotyczące zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Zmiany są korzystne dla spadkobierców, ponieważ milczenie będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza w praktyce?

6 lutego br. sejm przyjął Ustawę o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian jest ta dotycząca zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Dotychczas brak przyjęcia lub odrzucenia spadku przez spadkobiercę był równoznaczny z przyjęciem spadku wprost. To wiązało się z nieograniczoną odpowiedzialność za długi wchodzące w skład spadku.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Dzięki wprowadzonym zmianom milczenie będzie się wiązało z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To oznacza, że odpowiedzialność za długi będzie ograniczona do tzw. stanu czynnego spadku, czyli do wartości przekazywanych w nim aktywów.

Aktywa i pasywa spadku

Spadek złożony jest z aktywów oraz pasywów spadku.

Aktywami nazywamy: własność i współwłasność rzeczy, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych pod warunkiem, środki na rachunkach bankowych, prawo pierwokupu lub odkupu, autorskie prawa majątkowe, prawo do patentu, obligacje, prawa i obowiązki wspólników spółek osobowych, udziały i akcje spółek kapitałowych.

Pasywami są tzw. długi spadkowe. Są nimi zobowiązania, takie jak: wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek lub pobranych zaliczek oraz niezrealizowane wypłaty zasądzonych od spadkodawcy odszkodowań.

Do wartości aktywów spadku

Dzięki wprowadzonym zmianom, jeśli odziedziczyliśmy dom wart 50 000 zł (wartość aktywów spadku), jednak długi spadkodawcy wynosiły 100 000 zł, wówczas wierzyciel będzie mógł od nas otrzymać jedynie 50 000 zł.

Wykaz inwentarza spadku

Na spadkobierców nałożono obowiązek składania wykazu inwentarza spadku. Spadkobierca musi wymienić w nim zarówno pasywa i aktywa spadku. Przy czym spłata długów musi odbywać się zgodnie z tym wykazem. Możliwe też będzie uzyskanie spisu inwentarza wykonanego przez komornika sądowego na polecenie sądu, który orzekł o sporządzeniu tego spisu.

Zmiany w ustawie mają na celu zwiększenie ochrony spadkobierców przed negatywnymi skutkami braku złożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Jeśli spadkobierca w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule swego powołania,, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam