Co powinna zawierać umowa deweloperska?

2015-02-02 08:15:55

Umowa deweloperska powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W dokumencie tym przedsiębiorca, czyli deweloper, zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jej na nabywcę. Co jeszcze powinno się znaleźć w umowie?

Umowa deweloperska stanowi porozumienie dewelopera i nabywcy lokalu, w związku z tym wszelkie zmiany w treści tej umowy powinny być dokonane tylko za zgodą obu stron. Najlepiej, aby kontrakt zawierał konkretne okoliczności, kiedy możliwa jest modyfikacja postanowień umowy. W innym przypadku, bez podania przyczyn ewentualnej zmiany w dokumencie, mogą one stanowić niedozwolone działanie.

Informacje o nieruchomości

Umowa powinna przede wszystkim dokładnie określać strony, które ją zawierają, a także miejsce oraz datę jej podpisania porozumienia. W dokumencie muszą się pojawić takie zapisy, jak cena mieszkania oraz wyczerpujące informacje na temat nieruchomości. Oznacza to, iż powinna zostać określona powierzchnia działki, jej stan prawny oraz wszelkie obciążenia hipoteczne. To oczywiście nie wszystko, bo trzeba również określić położenia i cechy domu lub budynku z kupowanym mieszkaniem, a także usytuowanie tego lokalu mieszkalnego w budynku, jego powierzchnię, układ pomieszczeń, jak również informacje na temat prac wykończeniowych. Sprecyzowany powinien również zostać sposób pomiaru powierzchni domu/mieszkania.

Umowa deweloperska powinna także zawierać ściśle określony termin rozpoczęcia oraz zakończenia budowy, jak również termin, gdy prawo własności zostanie przeniesione na nabywcę.

Koszty nakładane na nabywcę

Strony muszą również wpisać do kontraktu wszelkie terminy dotyczące płatności. Wskazana w umowie cena powinna zawierać podatek VAT, z kontraktu musi także wynikać, czy w cenę mieszkania wliczona jest należność za inne części lokalu np. balkon, chodniki, oświetlenie i inne. W chwili podpisywania umowy nabywca powinien znać dokładne koszty związane z utrzymaniem budynku i lokalu oraz opłaty, jakie będzie ponosił po przeniesieniu na niego prawa własności nieruchomości.

Możliwość odstąpienia od umowy

Nie powinno również zabraknąć w umowie warunków, na jakich można odstąpić od niej, a także zapisów odnoszących się do odsetek oraz kar umownych. W dokumencie można zawrzeć tzw. klauzulę waloryzacyjną na wypadek podniesienia ceny przez dewelopera. W takiej sytuacji konsument musi mieć zagwarantowane prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, jeżeli dokument  nie zawierał elementów wskazanych w ustawie.

Innym ważnym zapisem są informacje dotyczące mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz wszelkich gwarancji z nim związanych.

W umowie zamieszcza się także oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam