Dentysta źle wykonał usługę. Czy pacjentowi należy się odszkodowania?

2015-01-20 12:42:32

Świadczenia stomatologiczne wykonywane są przez dentystę na podstawie umowy o dzieło, która choć zwykle jest zawierana w formie ustnej, jednak jest wiążąca. Stomatolog jest więc zobowiązany do wykonania usługi należycie. Jeśli popełni błąd lub dopuści się zaniedbania obowiązków, pacjent ma prawo złożyć reklamację.

Tak jak wszystkie inne usługi, również i usługi dentystyczne mamy prawo reklamować, jeśli nie zostały wykonane należycie. Pierwszym krokiem ku temu powinno być ustne lub pisemne poinformowanie dentysty o powodzie reklamacji. Jeśli wada jest poważna, lepiej zrobić to w formie pisemnej, co będzie stanowiło dowód, w przypadku jeśli konieczne będzie wszczęcie dalszego postępowania.

Pismo przygotujmy w 2 egzemplarzach, a jeden zachowajmy za pokwitowaniem odbioru oryginału przez stomatologa. W dokumencie powinniśmy zawrzeć opis wady, a także termin, w jakim wymagamy, aby zostały naniesione poprawki. Oczywiście dentysta powinien usunąć wadę nieodpłatnie.

Jeśli stomatolog nie przyjmie reklamacji

Reklamacja została złożona, jednak stomatolog upiera się, że wada nie powstała z jego winy, ponieważ wykonał zabieg należycie? A może, mimo że dentysta uznał swój błąd, nie chce wyznaczyć terminu wizyty? W takiej sytuacji zażądajmy potwierdzenia faktu złożenia pisemnej reklamacji. Jeżeli posiadamy potwierdzenie odbioru reklamacji, możemy swobodnie udać się do innego dentysty i tam usunąć wadę, przy czym kosztami naprawy obciążony zostanie dentysta, który wykonał usługę pierwotnie.

Skarga do rzecznika odpowiedzialności zawodowej

W ostateczności na dentystę, który źle wykonał usługę, bez względu na to, czy stomatolog pracuje w publicznej służbie zdrowia, czy też przyjmuje prywatnie, można złożyć skargę, którą należy złożyć osobiście lub na piśmie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, działającego przy okręgowej izbie lekarskiej. Organ taki wszczyna postępowanie wyjaśniające. Procedura jest taka sama jak przy postępowaniu prokuratorskim.

Pacjent i lekarz w postępowaniu wyjaśniającym zostają wezwani przed rzecznikiem w charakterze świadków. Dentysta zobowiązany będzie przedstawić karty zawierające opis leczenia i wykonanych zabiegów, na podstawie których rzecznik oceni, czy błąd został popełniony. Jeśli nie będzie to jasne, wezwani zostaną biegli, mający ocenić należyte wykonanie zabiegu. Jeśli rzecznik uzna, że doszło do zaniedbania lub błędu w sztuce, sprawa zostanie skierowana do sądu lekarskiego, który sprawę rozpatruje i wydaje ostateczny wyrok.

Żaneta Pilarska