Ile kosztuje godzina pracy komornika?

2015-01-14 15:29:08

Ciekawi Cię, jakie opłaty związane są z egzekwowaniem należności przez komornika? Przedstawiamy zatem koszty prowadzenia egzekucji komorniczej.

Komornik pobiera opłaty nie tylko od dłużnika, ale także od wierzyciela. Na samym początku egzekutor zażąda od wierzyciela zaliczki na poczet czynności, takich jak np. doręczenia korespondencji. Następnie ustalona zostanie opłata egzekucyjna, która będzie potrącana z wyegzekwowanych od dłużnika środków. Ten koszt poniesie już dłużnik.

Wynagrodzenie zależne od wyegzekwowanej kwoty

Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia komornika jest wartość wyegzekwowanego świadczenia. Będzie ona wypadkową takich czynników jak: wysokość należności głównej, odsetki, a także pozostałe należności podlegające egzekucji. Nie są brane natomiast pod uwagę koszty toczącego się postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzielenie zabezpieczenia.

Sprawdź też: Podliczamy koszty komornicze

Roszczenia pieniężne

Za dochodzenie roszczeń pieniężnych komornik pobiera stałą opłatę, w wysokości 15 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia. Nie może być to jednak kwota niższa niż 1/10 wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w Polsce i nie wyższa niż jego trzydziestokrotność.

Świadczenia z rachunku bankowego

W sytuacji, gdy środki egzekwowane są z rachunku bankowego dłużnika, a więc potrącone będą z wynagrodzenia za pracę czy świadczenia z ubezpieczenia społecznego, komornik pobiera opłatę w wysokości 8 proc. wartości odebranego długu. Nie może być to kwota mniejsza niż 1/20 wysokości średniego wynagrodzenia miesięcznego, jednak nie wyższa od jego dziesięciokrotności.

Zabezpieczenie roszczenia

Komornik pobiera także opłaty z tytułu zabezpieczenia roszczenia, w wysokości 2 proc. jego wartości. Opłata pobierana jest proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanej kwoty.

Wniosek o obniżenie opłat

Jeżeli wierzyciel lub dłużnik uznają, że ustalone opłaty są zbyt wysokie, mają możliwość złożenia wniosku o obniżenie ich. Sąd po rozpoznaniu sytuacji może tę opłatę obniżyć.

Opłaty stałe

Za wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych komornik pobiera stałą opłatę w wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W kilku przypadkach, takich jak np.: wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej ruchomości, wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oraz za wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości, opłata stała wynosi 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zainteresowanych tematyką kosztów egzekucji komorniczych odsyłamy do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.), a także do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (Dz.U. Nr 42, poz. 289).

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam