Które ubezpieczenia są obowiązkowe?

2015-01-12 09:05:33

Przeciętny obywatel kojarzy obowiązek ubezpieczeniowy z koniecznością wykupienia samochodowej polisy OC. W rzeczywistości obowiązków takich jest znacznie więcej.

Rynek ubezpieczeń, zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych, nie jest w Polsce postrzegany zbyt pozytywnie. Każda kolejna składka to kolejne obciążenie dla domowego budżetu i konieczność jego podreperowania większym nakładem pracy.

Stereotypowo myślimy też, że prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia, przewidzianego w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), jest na tyle niewielka, że włożonych w składkę pieniędzy nigdy nie odzyskamy. Pomijając jednak stereotypy, warto skupić się na tym, że polskie prawo i przepisy unijne nie sprzyjają poprawie wizerunku rynku ubezpieczeń.

Ubezpieczenia OC

Podstawową grupą ubezpieczeń obowiązkowych są polisy OC. Kojarzą nam się one głównie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, które zobowiązują każdego posiadacza pojazdu do płacenia składek na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych poprzez jego błędy popełnione na drogach.

W rzeczywistości podobny obowiązek zakupu odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej spoczywa na wielu grupach zawodowych, których błędne działanie może przyczynić się do poważnych konsekwencji. Wymienić tu można przede wszystkim prawników, księgowych czy lekarzy, choć lista jest o wiele dłuższa. Także świadczenie usług z zakresu transportu, zarówno morskiego, lotniczego, jak i lądowego, będzie wymagało polisy OC.

Ubezpieczenia mienia

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność wytwórczą, w tym rolników, ale też firm odpowiadających za bezpieczeństwo i mienie innych osób, np. w branży turystycznej, musi płacić odpowiedniej wysokości składki na polisy z tytułu ubezpieczenia mienia i pozostałych ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenia osobowe

Obowiązkowym ubezpieczeniom osobowym będą natomiast podlegali pracownicy służb mundurowych i ratowniczych, jednak składki będą opłacane przez stosowne instytucje-pracodawców. Podobnie wygląda sytuacja sportowców uprawiających daną dyscyplinę w ramach polskiego związku sportowego.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja cudzoziemców, którzy wjeżdżając na teren naszego kraju, muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Także organizowanie różnego rodzaju imprez masowych będzie podlegało konieczności ubezpieczenia uczestników.

Jeśli do wszystkich wyżej wymienionych ubezpieczeń obowiązkowych dodamy rozporządzenia i dyrektywy międzynarodowe, okaże się, że lista obowiązkowych polis przekroczy ponad 150 pozycji, zależnych oczywiście od rodzaju wykonywanej działalności i uczestnictwa w danych zdarzeniach.

Emilia Kasińska