Rodzaje pełnomocnictw do kont osobistych

2014-12-29 14:41:08

Każdy właściciel rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może ustanowić pełnomocnictwo do korzystania ze swojego konta. Dodatkowo można określić również zakres tego pełnomocnictwa. Jakie mamy rodzaje pełnomocnictw do kont osobistych?

Pełnomocnikiem właściciela ROR-u może zostać osoba fizyczna o zdolności do czynności prawnych. To tak naprawdę jedyny i podstawowy wymóg. Oznacza to, że nie jest istotny stopień pokrewieństwa, ani to, czy właściciel konta i pełnomocnik są małżeństwem. Najczęściej jednak pełnomocnikami są właśnie małżonkowie, partnerzy albo ktoś z rodziny.

Zakres pełnomocnictwa

To właściciel konta decyduje o jego zakresie wydawanego pełnomocnictwa. Wyróżniamy pełnomocnictwa pełne i pełnomocnictwa o zawężonym zakresie. W pierwszym wypadku pełnomocnik może wykonywać większość operacji, do których ma dostęp właściciel rachunku. Jednak są tu pewne wyjątki. Pełnomocnik nie może np. wypowiedzieć umowy o ROR, ani jej zmienić, nie może składać wniosku o wydanie nowej karty, nie może podpisywać umowy o kredyt odnawialny, ani składać żadnych dyspozycji na wypadek śmierci właściciela ROR-u. Pełnomocnik nie może również udzielać dalszych pełnomocnictw.

Wariant pełnomocnictwa o zawężonym zakresie jest rozwiązaniem dla tych posiadaczy konta, którzy nie chcą udzielać tak szerokich możliwości dysponowania rachunkiem jakie nadawane są na mocy pełnomocnictwa pełnego. W tym wypadku można ściśle określić, jakie operacje będzie mógł wykonywać pełnomocnik.

Ustanawianie i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Przeważnie ustanowienie pełnomocnictwa odbywa się w oddziale banku w formie pisemnej. Istnieje również możliwość ustanowienia pełnomocnictwa korespondencyjnie. Wtedy odpowiedni dokument należy wysłać pocztą lub korzystając z pomocy innej osoby. Trzeba jednak pamiętać, że podpis musi być poświadczony przez notariusza albo przez pracownika banku z innego oddziału.

Również osoba, która przebywa za granicą, może ustanowić pełnomocnictwo do swojego konta w kraju. Wtedy podpis musi być poświadczony przez służby konsularne. Gdy korzystamy z usług notariusza za granicą, wtedy poświadczenie podpisu musi być z klauzulą apostille i przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci właściciela konta. Oznacza to, że w tym momencie pełnomocnik nie może już dokonywać żadnych wypłat z rachunku. Od tego momentu jedynym uprawnionym do dysponowania środkami na koncie jest spadkobierca.

Nie odnosi się to do sytuacji, gdy właściciel rachunku wydał dyspozycję na wypadek śmierci, w której wskazał dotychczasowego pełnomocnika jako uposażonego. Warto wiedzieć, że bez problemu można wypłacić sumę na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem. Trzeba jednak najpierw przedstawić odpowiednie rachunki.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam