Przestałem spłacać raty pożyczki - co mi grozi?

2014-11-28 13:19:24

Chętnie zaciągamy pożyczki w bankach czy w instytucjach bankowych, aby zrealizować swoje plany. Trudności pojawiają się, kiedy przestajemy spłacać swoje zobowiązania wobec pożyczkodawców.

Zakup nowego telewizora, mebli czy opłacenie wymarzonego wyjazdu wakacyjnego skłaniają konsumentów do sięgnięcia po kredyt czy pożyczkę.

Niejednokrotnie jednak w gonitwie za kolejnymi potrzebami, klienci banków tracą umiar, a w efekcie popadają w trudności ze spłatą zobowiązań. Utrata pracy, choroba czy nieprzewidziane sytuacje losowe, to czynniki, które mogą przyczynić się do powstania zaległości kredytowych. I o ile w przypadku opóźnienia w spłacie jednej raty sankcje nałożone na klienta przez bank będą niewielkie, o tyle w przypadku braku spłaty kilku rat, sytuacja robi się znacznie poważniejsza.

Brak spłaty rat pożyczki – konsekwencje

W przypadku opóźnienia w uregulowaniu jednej raty klient najczęściej otrzymuje z banku pisemne wezwanie do zapłaty zaległej raty. Jeśli jednak wezwanie pozostanie bez odzewu ze strony kredytobiorcy, a przy tym pojawią się kolejne zaległości, sytuacja się pogarsza.

Najczęściej spóźnialscy kredytobiorcy otrzymają kilka wezwań do zapłaty z banku z informacją o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą zaprzestanie terminowego wywiązywania się z umowy. Kiedy jednak wezwania zostaną zignorowane, bank zwyczajowo przekazuje sprawę do firmy windykacyjnej. Na tym etapie posiadane przez klienta zadłużenie wzrośnie o koszty windykacyjne. Od tego momentu rozmowy na temat spłaty zobowiązania mogą być przeprowadzane jedynie z firmą windykacyjną, która przejęła niespłacone zobowiązanie.

Początkowym etapem windykacji są tzw. działania miękkie, kiedy jeszcze klient ma szansę na polubowną spłatę zobowiązania poprzez zawarcie umowy z firmą windykacyjną. W przypadku braku kontaktu, braku spłat mimo składanych deklaracji, sprawa może zostać przekazana do windykacji terenowej, a stąd już tylko krok do egzekucji komorniczej.

Kiedy windykacja okaże się całkowicie nieskuteczna, bank skieruje sprawę niespłaconej pożyczki do sądu. Zwyczajowo sprawy tego typu rozstrzygane są zaocznie. Klient banku zostaje jedynie powiadomiony o wyroku sądu. Na tej podstawie dalszym prowadzeniem sprawy zajmuje się już komornik, któremu powierzono egzekucję należności. Efektem tego rodzaju działań będzie już egzekucja z wynagrodzenia za pracę, umów cywilnoprawnych, egzekucja ze świadczeń emerytalnych, a także z posiadanych przez dłużnika ruchomości i nieruchomości.

Biura informacji o dłużnikach

Jeśli klient zalega ze spłatą rat, może zostać wpisany, na wniosek wierzyciela, na listę nierzetelnych klientów. Warto wiedzieć, że z takich baz korzysta wielu potencjalnych pożyczkodawców i operatorów, m.in. podczas weryfikacji kredytowej, albo gdy klient chce zakupić pakiet telewizji cyfrowej czy abonament komórkowy. Jest wóczas weryfikowany jest pod kątem rzetelności właśnie w biurach informacji gospodarczych. W Polsce funkcjonują obecnie cztery: Krajowy Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz InfoMonitor. Oczywiście złe informacje o kredycie są także widocznie w bazie Biura Informacji Kredytowej - przez 5 lat od momentu ostatecznej spłaty zobowiązania.

Ilona Maciejuk