Odsetki od lokat firmowych a koszty uzyskania przychodów

2014-11-04 18:28:33

Firmowe lokaty bankowe przynoszą zyski w postaci odsetek. Wielu podatników ma wątpliwości, czy należy je traktować jak dochody uzyskane w ramach prowadzonej działalności, czy może, jako zyski kapitałowe.

Wątpliwości co do sposobu rozliczania zysków z lokat firmowych warto rozwiać, by uniknąć nieprzyjemności ze strony fiskusa.

Urząd Skarbowy uznaje za przychód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odsetki pochodzące z kont bankowych, które podatnik utrzymuje na potrzeby firmowe. Fiskus powołuje się na artykuł 14 ustęp 2 punkt 5 oraz artykuł 17 ustęp 1 punkt 2 ustawy o podatkach od osób fizycznych. W rezultacie stwierdza także, że nadwyżki finansowe w postaci lokat będą generowały zyski kapitałowe.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak WSA w Kielcach. 30 września 2010 roku zapadł wyrok w sprawie dotyczącej omawianego zagadnienia. Według tego orzeczenia sam fakt ulokowania środków na lokacie bankowej nie jest dowodem na to, że rachunek taki nie jest utrzymywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym przychody od lokaty firmowej należałoby uznać za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Innego zdania był natomiast NSA. Jego orzeczenie wskazuje na fakt, iż przychodem z działalności gospodarczej są odsetki z rachunków bankowych, które są utrzymywane w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Powinny to być rachunki utrzymywane stale, a ich powiązanie z działalnością firmy powinno być trwałe i funkcjonalne. Rachunek taki powinien służyć przedsiębiorcy na bieżąco, na niego powinno wpływać wynagrodzenie za zrealizowane usługi lub transakcje i z niego powinny być wykonywane firmowe płatności. Odsetki od środków wpływających na konto firmowe, które służy do rozliczeń z kontrahentami, mogą być uznawane za przychód w ramach działalności gospodarczej. Środki rozdysponowane na innych rachunkach i lokatach wypracują zysk kapitałowy.

Podsumowując – lokata bankowa to swojego rodzaju inwestycja. Odsetki od niej nie mogą więc być potraktowane jako zysk z działalności firmy. To zysk kapitałowy i jako taki powinien zostać ujmowany w dokumentacji.

Renata Grochowska