O prawach poszkodowanego

2014-10-14 12:15:17

Osoba ubezpieczona powinna znać swoje prawa. Ich nieznajomość może skutkować tym, że odszkodowanie należne od ubezpieczyciela ze względu na wystąpienie zdarzenia objętego polisą, może nie zostać wypłacone.

Dopóki posiadamy polisę, jednak nie zetknęliśmy się z sytuacją, kiedy należałoby nam się odszkodowanie, temat praw poszkodowanego schodzi na drugi plan. Jeśli już dojdzie do jakiegoś zdarzenia i będziemy oczekiwali na wypłatę korzystnego, a przynajmniej rekompensującego straty odszkodowania, może się okazać, że nie wszystko przebiega tak, jak wcześniej zakładaliśmy.

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że towarzystwa ubezpieczeniowe (TU) podlegają stosownym ustawom i nie mogą naginać istniejących przepisów. W przypadku polisy OC warunki ubezpieczenia są wręcz w całości regulowane ustawą, a w przypadku innych polis muszą być z ustawą zgodne, gdyż zajmuje ona pozycję nadrzędną nad ogólnymi warunkami ubezpieczeń (OWU). Jeśli więc zachowanie ubezpieczyciela wyda nam się nie do końca sprawiedliwe, warto sprawdzić, co na ten temat mówi prawo, a następnie podjąć stosowne kroki w celu dochodzenia swoich racji.

Często zdarza się, że ubezpieczyciel z różnych powodów odmawia wypłaty odszkodowania. Zazwyczaj słyszymy wtedy o własnym niedbalstwie, umyślnym spowodowaniu szkody czy braku dowodów na przedstawiane przez nas okoliczności zdarzenia. W takiej sytuacji warto pamiętać, że każda decyzja TU również musi być poparta dowodami, a jeśli zarzucane nam czyny będą bezpodstawne, możemy pisać odwołanie (do skutku) lub skierować sprawę do sądu.

Jeśli już TU zdecyduje się wypłacić odszkodowanie, to jego kwota może być po prostu za niska. Jeśli do tego dojdzie, zażądajmy wglądu do dokumentacji, a w razie zauważonych błędów lub niedbalstwa przeprowadźmy kolejne, niezależne ekspertyzy.

Innym przypadkiem częstych praktyk ubezpieczycieli jest zwłoka przy wypłacie odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że w tej kwestii TU podlegają przepisom, które mówią, że odszkodowanie powinno być wypłacone w terminie 30 dni od zgłoszenia zdarzenia.

Jeśli zdarzy nam się stanąć przed jednym z powyższych problemów, możemy zwrócić się do rzecznika ubezpieczonych po darmową poradę lub do kancelarii odszkodowawczych i fundacji pomocy poszkodowanym. Wprawdzie druga i trzecia opcja będzie się wiązała z opłatami, jednak korzyści, które mogą z tego wyniknąć w większości przypadków rekompensują również ten koszt.

Emilia Kasińska