O obowiązkach leasingobiorcy

2014-09-23 12:55:37

Umowa leasingowa jest stosunkowo młodą formą zawierania transakcji między dwoma podmiotami. Dopiero od lat 90. funkcjonuje w obrocie gospodarczym, a jeszcze krócej w Kodeksie cywilnym.

Transakcja leasingu polega w telegraficznym skrócie na zakupie przez finansującego przedmiotu i oddaniu go w użytkowanie leasingobiorcy. Przedmiotem leasingu może być auto, różnego rodzaju sprzęty, a nawet nieruchomość. Do obowiązków leasingobiorcy należy przede wszystkim uiszczanie rat leasingowych w określonych na podstawie umowy ratach.  

Raty leasingowe

Leasingobiorca zobowiązany jest do płatności transz w określonej formie. W umowie sporządzonej na piśmie musi być zawarty sposób, w jaki leasingobiorca będzie spłacał transze. W lwiej części przypadków odbywa się to poprzez przelew na rachunek leasingodawcy.

Konserwacja przedmiotu leasingu

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego leasingobiorca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu leasingu w stanie niepogarszającym się. Skutkiem tego wszelkie formy konserwacji oraz naprawa leżą po stronie leasingobiorcy. Nie znaczy to jednak, że leasingobiorca zobowiązany jest do ulepszania jakości wynajmowanego dobra. Leasingobiorca nie może dokonywać żadnych zmian w leasingowanym przedmiocie bez uprzedniej zgody finansującego. Dodatkowe opłaty związane z ubezpieczeniem czy przeglądami technicznymi leżą również po stronie korzystającego.

Warto pamiętać również o tym, że leasingobiorca nie ma prawa oddania przedmiotu w ręce osoby trzeciej. Jeżeli tak się stanie, to finansujący może w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę leasingu. Leasingobiorca zobligowany jest także  do umożliwienia kontroli przedmiotu przez finansującego. Celem kontroli może być jedynie stan rzeczy. Do praw korzystającego należy korzystanie z przedmiotu i pobieranie pożytków. Aczkolwiek warto wiedzieć, że nie jest to obowiązek leasingobiorcy. Obowiązkiem jest jednakże korzystanie z przedmiotu zgodnie z zapisem na umowie leasingu. Oznacza to w praktyce, ze korzystający nijak nie może sprzeciwiać się zapisom na umowie leasingu.

Tomasz Słupczyński