Jak uzyskać Zieloną Kartę?

2014-07-02 11:37:16

Podróżując po krajach Unii Europejskiej, nie musimy martwić się o ważność naszego ubezpieczenia OC, a gdy wyjeżdżamy do kraju spoza UE, warto uzyskać od ubezpieczyciela Zieloną Kartę.

Wraz z wejściem Polski do struktur unijnych w 2004 roku na podstawie art. 25 ust 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakres terytorialny, jaki obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, objął terytoria wszystkich krajów będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienie precyzującego działanie ubezpieczenia OC poza krajem wystawcy takiej polisy.

Jednak nie wszystkie kraje podpisały takie porozumienie, które zwalniało kierowców z obowiązku posiadania dodatkowych dokumentów. Wówczas kierowca powinien uzyskać tzw. Zieloną Kartę, będącą międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kierowcę.

Zieloną Kartę można uzyskać bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej, w której posiadamy polisę, a w większości przypadków nie będzie wiązało się to z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty, ponieważ koszt Zielonej Karty będzie ujęty w cenie ubezpieczenia. Jeśli nie otrzymamy takiej karty od firmy ubezpieczeniowej, to możemy ją zakupić, przekraczając granicę jednego z państw należących do Systemu Zielonej Karty.

Wyjeżdżając z Polski, nie musimy posiadać Zielonej Karty w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Serbia. Jak widać, są to nie tylko kraje należące do UE, ale również te, które zostały objęte strefą Schengen lub kraje aspirujące w przyszłości do członkostwa w Unii.

Zielona Karta będzie natomiast niezbędna, wjeżdżając na terytoria następujących krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Ilona Maciejuk