Uchroń się przed długami kredytowymi w spadku

2014-05-27 14:06:00

Spadek może się wiązać z możliwością przejęcia długów kredytowych. W jaki sposób można się przed tym uchronić?

Po śmierci dłużnika wierzyciel może wszcząć egzekucję przeciwko spadkobiercy na podstawie tytułu egzekucyjnego. Dobrze wiedzieć, że spadkobierca może się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością za długi spadkowe. W tym celu powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z ograniczeniem odpowiedzialności. Spadek można przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić w całości. Gdy inwentarz nie został wcześniej sporządzony, powstaje na podstawie postanowienia sądu, a spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi zmarłego do wartości ustalonego inwentarza. Spadkobierca, który przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a nie wiedział o istnieniu niektórych długów, odpowiada jedynie za niespłacone długi do wysokości różnicy, która powstaje pomiędzy wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, czyli tych długów spadkodawcy, które już spłacił.

Gdy spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił część długów, wiedząc o istnieniu innych - wynikających ze spadku, będzie on ponosił odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku. Wartość odpowiedzialności za takie obciążenia dotyczy jedynie wysokości, w jakiej spadkobierca był zobowiązany je zaspokoić w sytuacji, gdy regulował należycie wszystkie długi spadkowe.

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca ma 6 miesięcy do daty, w której dowiedział się o spadku. Dla spadkobiercy ustawowego data, od której biegnie czas, w jakim konieczne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jest równoznaczna z chwilą uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy. Oczywiście należy założyć, że spadkobierca wiedział o pokrewieństwie uzasadniającym powołanie go do dziedziczenia spadku w pierwszej kolejności. Dla spadkobiercy ustawowego, który powołany jest do spadku w dalszej kolejności, odliczanie terminu złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku rozpoczyna się z dniem, w którym dowiedział się on o utracie tytułu powołania do dziedziczenia przez wyprzedzającego go spadkobiercę. Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w wyznaczonym terminie oznacza przyjęcie spadku. W takiej sytuacji spadkobierca ponosi odpowiedzialność za wszystkie długi spadkowe spadkodawcy całym swoim majątkiem. Wyjątek stanowią spadkobiercy, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby prawne, dla których brak oświadczenia w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam