Przebieg egzekucji komorniczej od kuchni

2014-03-25 18:12:00

Egzekucja komornicza jest bez wątpienia dość stresującym przeżyciem. Jak wygląda jej przebieg od kuchni?

Do rozpoczęcia procedury egzekucji komorniczej niezbędne jest uzyskanie tzw. klauzuli wykonalności, która określa wszczęcie oraz prowadzenie egzekucji. Klauzulę tytułowi egzekucyjnemu nadaje sąd. Do komorników trafiają tytuły wykonawcze, w przypadku których zasądzone są jakiekolwiek świadczenie pieniężne. Wierzyciel ma prawo skierować wniosek egzekucyjny do dowolnej kancelarii komorniczej w Polsce.

Proces rozpoczyna się od wysłania dłużnikowi przez komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z podaniem treści tytułu wykonawczego oraz sposobu jego egzekucji. Na tym etapie procesu dłużnik ma  prawo do wglądu w oryginał tytułu wykonawczego. Jeśli sąd lub wierzyciel nie określą przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wzywa dłużnika w celu złożenia wyjaśnień. Wierzyciel ma możliwość wskazania sposobu egzekucji. W jednym wniosku możliwe jest wybranie kilku sposobów, do których można zaliczyć: egzekucję z wynagrodzenia, rachunków bankowych, z ruchomości dłużnika, innych świadczeń, innych praw majątkowych, nieruchomości. Komornik może prowadzić egzekucję z kilku elementów majątku równocześnie. Istotne jest to, że wierzyciel powinien wskazać najmniej uciążliwy dla dłużnika sposób. Nieokreślenie sposobu egzekucji sprawi, że komornik będzie żądał wyjaśnień od dłużnika, a w przypadku jego odmowy, wierzyciel będzie miał prawo do uzyskania informacji o majątku dłużnika. Wierzyciel może uzyskać niezbędne dane na podstawie postępowania wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego, a oprócz informacji o majątku może również zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika. 

Kolejnym etapem egzekucji komorniczej jest zajęcie określonego prawa majątkowego. O podjętych działaniach komornik ma obowiązek zawiadomić dłużnika oraz wierzyciela, a także uprawnione podmioty, czyli  pracodawcę w przypadku zajęcia wynagrodzenia lub bank w przypadku zajęcia środków zgromadzonych na koncie lub prawa majątkowych. Ponadto, komornik zawiadamia strony o każdej dokonywanej czynności, jeśli osoby zaangażowane w sprawę nie zostały poinformowane w inny sposób w terminie lub nie mogły być obecne przy danej czynności. Na żądanie związanego ze sprawą podmiotu komornik ma również obowiązek udzielenia wszelkich wyjaśnień o stanie prowadzonego procesu.

Dobrze wiedzieć, że z egzekucją związane są również wydatki. Dłużnik ma obowiązek zwrócić wierzycielowi koszty towarzyszące procesowi. Gdy przeprowadzenie egzekucji należy do komornika, to on ustala koszty egzekucji, a środki finansowe są ściągane wraz z roszczeniem.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam