Leasing finansowy a podatek VAT

2014-03-07 20:34:00

W polskiej ustawie o podatku VAT dwa rodzaje transakcji leasingowych związane są z różnymi sposobami naliczania podatku.

Firmy chcące skorzystać z finansowania leasingiem powinny wiedzieć na wstępie, że wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym pociąga za sobą zmiany związane z innym sposobem naliczania podatku VAT. To przekłada się na praktyczne konsekwencje.

Ustawa o podatku VAT precyzuje, że leasing operacyjny to świadczenie usług, zaś leasing finansowy to dostawa określonego towaru. Według przepisów VAT rozliczany jest w zgodzie z zasadami ogólnymi. Rozlicza się go razem z podatkiem, który jest naliczany w firmie korzystającego z przedmiotu leasingu.

W przypadku leasingu operacyjnego w rozumieniu ustawy mamy do czynienia ze świadczeniem usług. To w praktyce oznacza, że podatek VAT nalicza się do każdej raty leasingowej. Jego stawka to 23 punkty procentowe. W tym rodzaju finansowania wystawia się fakturę VAT dla każdej płatności.

Zgoła inaczej prezentuje się sytuacja leasingu finansowego. Polskie przepisu traktują tę formę finansowania leasingiem jako dostawę towarów. To zaś oznacza, że podatek VAT jest tu naliczany w inny sposób niż ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego. W leasingu finansowym podatku nie nalicza się od każdej płatności. Nalicza się go natomiast z góry od sumy płatności leasingowych. Różnica polega także na stawce podatku. Jest ona w tym przypadku identyczna ze stawką, którą zastosowaliśmy, kupując określony przedmiot (może to być na przykład 8 lub 23 procent). Co się tyczy rozliczenia w praktyce, to leasing finansowy wymaga wystawienia jednej zbiorczej faktury VAT. Jest ona wystawiana przez Finansującego i obejmuję sumę wszystkich płatności. To automatycznie przekłada się na to, że podatek VAT jest opłacany za jednym razem. Rozliczenie przebiega według zasad ogólnych. Należy też wspomnieć o tym, że w trakcie trwania umowy leasingowej po zapłaceniu wcześniej wspomnianej faktury VAT finansujący wystawia noty odsetkowe ale nie zawierają już one kwoty VAT (opiewają tylko na wartość netto).

Porównując oba rozwiązania leasingowe, nie sposób stwierdzić, które z nich jest lepsze. W zasadzie to, jak na nie spojrzymy, zależy od naszych możliwości finansowych, a także od naszych oczekiwań względem tego sposobu finansowania. Można jednak odwołać się do danych statystycznych, które wskazują na to, że przedsiębiorcy zdecydowanie częściej wybierają leasing operacyjny.

Marzena Kazbieruk