Poznaj warunki leasingu finansowego

2014-02-18 15:00:00

Leasing to coraz częstsza forma finansowania zakupów - zwłaszcza samochodów. Na jakich warunkach można skorzystać z leasingu finansowego?

Leasingiem finansowym rządzą trzy podstawowe zasady. Po pierwsze - umowa regulująca warunki transakcji jest zawierana na czas określony. W dokumencie znajduje się zapis potwierdzający, że odpisy amortyzacyjne leżą po stronie leasingobiorcy. Co więcej, suma opłat określanych w warunkach porozumienia musi odpowiadać co najmniej wysokości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Z prawnego punktu widzenia ważne jest, by spełnione były trzy wymienione przesłanki, konieczne, aby leasing nie został potraktowany jako operacyjny. Suma opłat przyjmowana do określenia początkowej wartości leasingowanego przedmiotu jest pomniejszana o podatek od towarów i usług. Warto brać pod uwagę, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług leasing finansowy jest uznawany za dostawę produktu. Po przekazaniu przedmiotu leasingu podmiot finansujący powinien wystawić fakturę VAT od wszystkich opłat leasingowych.

Leasing finansowy a operacyjny

Leasing finansowy, jak wcześniej wspomniano, różni się od leasingu operacyjnego tym, że w przypadku pierwszego produktu finansowego leasingobiorca wykazuje przedmiot leasingu jako składnik majątkowy. Osoba korzystająca z leasingu jest zobowiązana do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Leasingodawca zalicza do przychodu jedynie część odsetkową rat z leasingu, natomiast leasingobiorca raty odsetkowe w pełnej wysokości. Umowy leasingu finansowego są zawierane na czas określony, który winien być zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu, jednak nie powinien być krótszy niż 10 lat. Wykup przedmiotu leasingowanego po zakończeniu umowy nie wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Produkt staje się własnością leasingobiorcy po uregulowaniu ostatniej raty.

Korzyści z leasingu finansowego

Do korzyści z leasingu finansowego można zaliczyć możliwość zwiększenia majątku przez leasingobiorcę bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów już po zakończeniu umowy. Dodatkowo zwiększona forma amortyzacji pozwala na regulowanie zarówno wydatków, jak też dochodów. Pod względem podatków forma leasingu finansowego jest szczególnie korzystna dla firm opodatkowanych ryczałtem, gdzie wysokość kosztów nie wpływa na podstawę opodatkowania. Z tego powodu możliwość zaliczenia całości raty leasingowej do kwoty uzyskania przychodu nie jest szczególnie istotna.

Tomasz Słupczyński