Jak działa ubezpieczenie zdrowotne studenta?

2014-06-30 10:15:27

Studenci stanowią grupę uprzywilejowaną w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Wystarczy legitymacja studencka, by móc być ubezpieczonym za grosze.

Dzisiejsi studenci to nierzadko osoby, które łączą pracę z nauką, żyjąc pod stałą presją czasu, spowodowaną wieloma obowiązkami. Właśnie z tych powodów żacy powinni pamiętać o tym, że podlegają ubezpieczeniu na życie z racji samego faktu studiowania. 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta rozpoczyna się z dniem immatrykulacji i przedłożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego źródła, a kończy się wraz z zakończeniem nauki na uczelni wyższej (kiedy uczeń złoży pracę dyplomową bądź zostanie wykreślony z listy studentów). Żeby móc korzystać z powszechnej opieki medycznej, należy wypełnić oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym przez NFZ. W przypadku, kiedy uczeń jest jednocześnie osobą pracującą na etat, formalnościami związanymi z ubezpieczeniem zajmuje się pracodawca.

Studenci, którzy są rezydentami naszego kraju korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny podlegającej ubezpieczeniu. Owo ubezpieczenie obowiązuje do 26 roku życia i wówczas obowiązek zgłoszenia do polisy ubezpieczeniowej należy do rodziców. Ubezpieczenie może być również bezterminowe pod warunkiem, że konsument ma stwierdzoną niepełnosprawność i w tym przypadku obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia również należy do rodziców lub opiekunów prawnych. Fundamentem do zgłoszenia osoby studiującej i jego rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez jednostkę dydaktyczną jest przedstawienie wniosku o objęcie polisą ubezpieczeniową z ramienia NFZ z zaświadczeniem, które potwierdza status studenta. Osoba, która została zgłoszona do ubezpieczenia przez uczelnię, musi poinformować o ewentualnej zmianie statusu studenta lub też zmianie danych zawartych we wniosku.

Ilona Maciejuk