Wypłata środków z IKE - jak zakończyć oszczędzanie?

2012-05-30 11:10:27

Wycofanie środków z IKE może nastąpić z różnych przyczyn, jednak, w zależności od powodu wycofania (wypłaty) środków, właściciele konta mogą ponieść różne konsekwencje. Comperia.pl podpowiada jak najkorzystniej zakończyć oszczędzanie na emeryturę.

Wypłata emerytalna

Ideą oszczędzania na IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Podstawowe informacje o IKE znajdziesz tutaj.

Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypłacić środki (jednorazowo lub w ratach) po osiągnięciu 60 lub 55 lat (przy wcześniejszym nabyciu uprawnień emerytalnych). Dodatkowo, należy wpłacać środki na IKE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych lub dokonać ponad połowy wartości wpłat co najmniej na 5 lat przed dyspozycją wypłaty środków.

Oczywiście, nie ma przymusu wypłaty środków po spełnieniu powyższych warunków. Zależy to od decyzji oszczędzającego. Jednak w przypadku złożenia dyspozycji wypłaty nie ma możliwości ponownego założenia Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Wypłata w przypadku śmierci oszczędzającego

Może zdarzyć się sytuacja, że osoba, która oszczędzała na IKE umrze przed wypłatą środków. I choć większość oszczędzających nie zakłada takiego scenariusza, to warto uchronić ewentualnych spadkobierców przed koniecznością płacenia podatków i wydłużonego oczekiwania na środki pieniężne.

Aby tego dokonać, wystarczy wskazać w umowie o IKE konkretne osoby jako uprawnione do otrzymania środków z IKE w przypadku śmierci oszczędzającego. Można wskazać jedną lub więcej osób (wraz z udziałami każdej z nich w podziale środków) i tę dyspozycję można w każdej chwili zmienić.

W przypadku śmierci oszczędzającego, osoba uprawniona może udać się do instytucji, gdzie środki były gromadzone (bank, zakład ubezpieczeń, dom maklerski) i przedstawić dowód tożsamości oraz akt zgonu, aby otrzymać pieniądze.

Dzięki temu osoby wskazane przez oszczędzającego nie zapłacą podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego.

Jeśli oszczędzający nie zdecyduje się na wskazanie osób uprawnionych w umowie o IKE, to w przypadku jego śmierci kwota zgromadzonych środków zostanie włączona do masy spadkowej.

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa to przeniesienie środków z jednego IKE do innego, np.: oszczędzający w okresie zawirowań preferuje bezpieczniejsze formy oszczędzania. Może więc przenieść środki z IKE w funduszu inwestycyjnym do IKE w postaci rachunku oszczędnościowego.

Dokonuje się tego bez opłat pod warunkiem, że wypłata transferowa następuję co najmniej po 12 miesiącach od momentu otwarcia rachunku IKE w danej instytucji finansowej. W praktyce więc, co 12 miesięcy można przenosić Indywidualne Konto Emerytalne i zmieniać formę pomnażania pieniędzy.

Zwrot i częściowy zwrot środków

Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych daje także możliwość wycofania części lub wszystkich środków w dowolnym momencie. Główną stratą oszczędzającego w tym momencie jest konieczność zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek w wysokości 19 proc. jest naliczany od różnicy środków zgromadzonych na IKE i sumy wpłat na to konto.

W przypadku całkowitego zwrotu środków dana osoba będzie mogła w przyszłości ponownie założyć IKE.

Zobacz jak oszczędzić więcej dzięki zwrotom środków z IKE.

Indywidualne Konta Emerytalne to skuteczne narzędzie, które pozwala na osiąganie wyższych stóp zwrotu niż alternatywne sposoby oszczędzania (dzięki zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych). Warto także pamiętać, aby zwolnienie z podatków dotyczyło nie tylko oszczędzającego, ale także potencjalnych spadkobierców.

Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl

 

Marcin Zienkiewicz