Wymagane dokumenty do uzyskania kredytu samochodowego

2009-07-28 00:00:00

Rodzaj i liczba dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu samochodowego zależeć będzie od statusu kredytobiorcy (osoba fizyczna, przedsiębiorca) oraz od formy uzyskiwania dochodów.

W przypadku osób fizycznych niezbędne będą dwa dokumenty tożsamości: dowód osobisty i np. paszport lub prawo jazdy. Bank poprosi również o przedstawienie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Z reguły takie informacje muszą być wypełnione przez osoby do tego uprawnione w zakładzie pracy na formularzu bankowym (można go otrzymać w oddziale banku lub wydrukować ze strony internetowej).
Emeryci muszą przedstawić ostatni odcinek emerytury, a renciści ostatni odcinek renty wraz z decyzją o przyznaniu renty stałej, ewentualnie czasowej, jeżeli okres renty kończy się po terminie spłaty ostatniej raty kredytu.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne będą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, dowód osobisty oraz prawo jazdy. Dodatkowo wymagane będą zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec tych instytucji.

Coraz częściej banki proponują udzielanie kredytów samochodowych w tzw. procedurze uproszczonej. Jest to możliwe przy wniesieniu większego niż standardowo wkładu własnego. Wówczas banki wymagająjedynie oświadczenia o dochodach.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl