Niższe podatki w inwestycjach, czyli jak uniknąć podatku Belki

2010-06-09 08:49:17

Sposobów na płacenie niższych podatków jest naprawdę wiele. O możliwościach w ramach różnych form zarobkowania już pisaliśmy.. Kolejny temat, to metody unikania opodatkowania oszczędności? I w tym przypadku coś się znajdzie...

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o najprostszych i jednocześnie najefektywniejszych sposobach na  optymalizację kosztów  podatkowych wynagrodzeń . W dużym skrócie można powiedzieć, iż umowa o pracę, pomimo relatywnie wysokiej pewności zatrudnienia, jest kosztowna. Znacznie lepszy stosunek dochodu netto do płacy brutto oferują umowy cywilnoprawne bądź własna działalność gospodarcza.
 
Podatek dochodowy to jednak nie jedyny sposób, w jaki Fiskus stara się zmaksymalizować publiczne przychody z tytułu należności podatkowych.
 
Podatek od zysków kapitałowych, czyli jak po raz drugi obciążyć płatnika
Od 2004 roku, po wprowadzeniu tzw. podatku od giełdy, oprócz dochodu z pracy opodatkowaniu podlega także każda forma zysku od kapitału. Do czasu wprowadzenia nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a i 30b) zysk z instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie wiązał się z koniecznością odprowadzenia podatku. Aktualnie natomiast wypracowany przez nasze pieniądze zysk  stanowi także podstawę naliczenia ryczałtowego podatku w wysokości 19 proc..
 
Zgodnie z ust. 1 art. 30a wymienionej ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy:
            1) z odsetek od pożyczek (...),
            2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
            3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku           podatnika lub w innych formach oszczędzania (...),
            4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
            5)od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych(...).
 
Niemniej jednak, powyższa ustawa pozostawia wiele furtek na uniknięcie tzw. podatku Belki. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze z nich.
 
Produkty z kapitalizacją dzienną
Pierwszą z głównych zasad naliczania podatku jest jego wymagalność jedynie po zamknięciu pozycji inwestycyjnej. Drugą – wynikającą z przepisów ordynacji podatkowej – jest konieczność zaokrąglania należnego podatku. Banki umiejętnie wykorzystują wymogi na korzyść poprawienia oferty.
 
Takie produkty jak lokaty jednodniowe, lokaty terminowe z kapitalizacją dzienną czy konta oszczędnościowe z takim samym trybem naliczania odsetek pozwalają na obejście wysoce niewygodnego podatku. Wystarczy, aby zapadający zysk z danego produktu depozytowego nie przekroczył 2,50 złotych. W takim wypadku podatek, w wysokości 19 proc., wynosi poniżej 0,50 groszy. W rezultacie zaokrąglany jest zatem do zera.
 
Niemniej jednak, przy poszukiwaniu ofert tego typu z uwagą należy podchodzić do oprocentowania produktów prezentowanych w ramach akcji promocyjnej. W celu przyciągnięcia klientów banki powszechnie „ubruttowiają” dane produkty. Innymi słowy, podają oprocentowanie powiększone o 19 proc. podatku Belki – tak jakbyśmy byli zmuszeni go odprowadzić. Teoretycznie ma to pozwolić na porównanie z depozytami, które nie pozwalają na ominięcie obciążeń fiskalnych. Praktycznie natomiast coraz częściej informacja ta ma wymiar głównie reklamowy.
 
Polisa + lokata = polisolokata, czyli drugi sposób na niższe podatki
Polisa lokacyjna z perspektywy klienta jest w zasadzie produktem identycznym do zwykłej lokaty. Z prawnego punktu widzenia jest to jednak zupełnie inny produkt. Po pierwsze polisolokaty nie są zaliczane do szeroko pojętych produktów depozytowych lecz do ubezpieczeń. Po drugie, nie są objęte podatkiem od zysków kapitałowych.
 
W większości przypadków jest to zatem ubezpieczenie na dożycie, w wyniku którego po zakończeniu okresu umowy wypłacana jest suma ubezpieczenia skalkulowana w wysokości odpowiadającej lokacie o danym oprocentowaniu.
 
Niemniej jednak, skorzystanie z danej formy prawnej pociąga za sobą także inne skutki. Z jednej strony gwarantowany zysk jest wyższy, ponieważ nie istnieje konieczność odprowadzenia 19 proc. podatku, z drugiej jednak dana forma depozytu nie podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podleganie pod Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny daje zaś niższy poziom ochrony – jedynie 50 proc. (max. 30 tys. euro) w miejsce 100 proc. (max. 50 tys. euro).
 
Ponadto, formą polisy objęte mogą być także inne produkty. Najczęściej dotyczy to chociażby tzw. struktur, czyli połączenia lokaty z funduszem inwestycyjnym. Co więcej, w przypadku wszystkich „polis” można spotkać się z praktyką „ubruttowiania”.
 
Inwestowanie za granicą
Odmienną formą optymalizacji podatkowej jest lokowanie posiadanych oszczędności poza granicami Polski. Generalnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, (...) podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.
 
Od tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego istnieją jednak liczne wyjątki. Zgodnie z art. 30b ust. 3 niniejszej ustawy, w przypadku dochodów od osób fizycznych, można skorzystać umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 
Coraz więcej osób nie deklaruje jednak w swoich zeznaniach PIT danych dochodów. Urząd Skarbowy ma natomiast ograniczone możliwości kontroli naszych środków ulokowanych za granicą. Po pierwsze, zagraniczne fundusze inwestycyjne w żaden sposób mu nie podlegają. Po drugie, banki, w których ulokowane są środki bardzo niechętnie udzielają informacji na temat ich posiadaczy.
 
Jeżeli jednak Fiskus zorientuje się, że ukrywamy przed nim uzyskiwane dochody, sytuacja może być bardzo nieciekawa. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów z nie ujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach - w wysokości 75% dochodu. Ponadto, działanie polegające na uchylaniu się od opodatkowania poprzez nieujawnienie jego podstawy podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Skarbowego. Ostateczną decyzję warto zatem dokładnie przemyśleć.
 
Michał Kwiatkowski
Comperia.pl
 
Ekspert Comperia.pl