Nasze oszczędności w bankach są gwarantowane - co to znaczy?

2013-10-28 12:00:07

Mimo znacznego spadku oprocentowania lokat bankowych, nadal wielu z nas wybiera ten sposób oszczędzania. Dzieje się tak nie bez powodu - lokaty i konta oszczędnościowe to najbezpieczniejsze produkty inwestycyjne. Pieniądze tam zgromadzone podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sprawdź ofertę Santander Consumer Banku!

Czym jest BFG?

BFG to skrót oznaczający Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli jedną z instytucji czuwających nad bezpieczeństwem systemu bankowego. Została ona powołana do pełnienia wielu funkcji, ale z punktu widzenia klienta najważniejszą jest zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na ich rachunkach bankowych w przypadku, gdy bank samodzielnie nie jest w stanie ich wypłacić.

Niestety, powyższa operacja jest ograniczona konkretną kwotą. W przypadku bankructwa banku, BFG gwarantuje wypłatę całości ulokowanych w nim środków do wysokości 100 tys. euro na jedną osobę w jednym banku.

Ile dostanę z powrotem?

Maksymalna gwarancja i maksymalna kwota wypłaty wynoszą 100 tys. euro (wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową). Wartość tą przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu spełnienia warunku gwarancji, czyli w dniu zawieszenia działalności banku.

Sformułowanie „na jedną osobę” ma znaczenie w przypadku kont wspólnych. W takiej sytuacji próg 100 tys. euro obowiązuje każdego ze współposiadaczy rachunku.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na zapis „w jednym banku” Gdyby naraz upadły 2 banki, w których ulokowaliśmy środki, to gwarancja w wysokości 100 tys. euro obowiązuje w każdym z tych banków z osobna.

Jak długo trzeba czekać?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji na wypłatę środków, ale po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego może przedłużyć ten okres jeszcze o 10 dni. Oznacza to, że w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych pieniądze znajdą się na wskazanym przez nas koncie bankowym.

Sprawdź ofertę Santander Consumer Banku!

Autor: Marta Ośko
Comperia.pl

Marta Ośko