Mieszkanie dla Młodych - dofinansowanie można stracić

2014-01-07 10:06:00

Program Mieszkanie dla Młodych dopiero w powijakach, warto jednak już dziś pamiętać, że istnieją przesłanki, aby dofinansowanie stracić. Czego nie może zrobić nabywca nieruchomości? Ile środków straci, jeśli złamie zapisy ustawy regulującej Mieszkanie dla Młodych?

Kredyt w programie Mieszkanie dla Młodych zdobyty, dofinansowanie wkładu własnego ze Skarbu Państwa wypłacone. Nie było łatwo, m.in. z powodu rygorystycznych limitów cen nieruchomości i jej metrażu, ale udało się. Czy na tym kończy się przygoda beneficjenta z programem Mieszkanie dla Młodych? Okazuje się, że nie. Warto pamiętać, że ustawa określa pewne sytuacje, w przypadku zaistnienia których beneficjent programu musi zwrócić część lub całość dofinansowania. A w najgorszym wypadku - jeszcze więcej.

Ustawodawca oznaczył cztery podstawowe sytuacje, kiedy część dofinansowania powinna zostać przez beneficjenta programu Mieszkanie dla Młodych zwrócona. Taka konieczność pojawi się wówczas, gdy w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, jego nabywca to mieszkanie sprzeda, wynajmie lub użyczy innej osobie, albo zacznie użytkować je w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wymogiem zwrotu części dofinansowania będzie także „karane” uzyskanie przez nabywcę w tym samym okresie (5 lat) prawa własności lub współwłasności innego lokalu lub budynku mieszkalnego lub uzyskanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części. Wyjątek stanowią tu prawa nabyte w drodze spadku.

Za każdy pełny miesiąc, w którym dofinansowanie „służyło” beneficjentowi, będzie on musiał oddać 1/60 otrzymanej kwoty. Przykładowo - jeśli do zdarzenia, którego sankcją jest odebranie dofinansowania, dojdzie po 30 pełnych miesiącach od momentu zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, trzeba będzie zwrócić połowę otrzymanej kwoty.

Nabywca musi sam poinformować bank, który udzielił mu kredytu, o wystąpienia zdarzenia dyskwalifikującego go z programu Mieszkanie dla Młodych. Ma na to 30 dni od dnia zaistnienia sytuacji. 60 dni od tego samego momentu pozostaje z kolei na zwrot danej części dofinansowania.

Zwrot dofinansowania następuje poprzez kredytodawcę - zatem pieniądze trzeba oddać bankowi, a to on dalej zwróci je do Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego. Co zrobić z kredytem po utracie części dofinansowania (renegocjowanie umowy, dołożenie z własnej kieszeni przez kredytobiorcę utraconej kwoty wkładu własnego itp.) - to już zależy od indywidualnych uzgodnień na linii bank-kredytobiorca.

Co stanie się, jeśli beneficjent programu pomimo wystąpienia zdarzenia eliminującego go z programu nie poinformuje o tym banku? Będzie musiał zwrócić nie tylko określoną część dofinansowania, ale także odsetki ustawowe (obecnie ich stawka wynosi 13 proc.).

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam