Jak wybrać najlepszy fundusz emerytalny ? Radzi Comperia.pl

2013-08-13 12:28:45

Emerytura to dość odległa przyszłość, jednak już teraz warto zadbać o to, aby była jak najwyższa. Ale jak? W ramach pierwszego filaru systemu emerytalnego jesteśmy skazani na ZUS, w drugim filarze mamy już dużo więcej swobody – możemy samodzielnie wybrać, który fundusz emerytalny będzie inwestował nasze pieniądze. Na jakiej podstawie wybrać najlepszy fundusz emerytalny? Komu zaufać? Zobacz nasze wskazówki i zatroszcz się o swoją przyszłość.

II filar – jak to działa?
 
System emerytalny w Polsce podzielony jest na 3 filary. Dzisiaj skupiamy się na drugim, który opiera się na działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych, zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Podstawowym zadaniem PTE jest gromadzenie składek członków OFE na indywidualnych kontach oraz ich sprawne inwestowanie, aby klienci po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymali jak najwyższe świadczenia.
 
System ten ma więc charakter odroczonego zakupu pewnego dobra (jakim jest emerytura), gdyż dzisiaj płacimy konkretną cenę (składki) za dobro, które otrzymamy w przyszłości i którego przyszła wartość jest nieustalona. Co miesiąc 2,8 proc. wynagrodzenia brutto każdego pracownika odprowadzającego składki do ZUS trafia obecnie w ręce osób zarządzających funduszami emerytalnymi. Przed wyborem konkretnego funduszu warto więc zastanowić się, komu powierzyć swoją przyszłość.
 
Nie daj się wylosować!
 
Kiedy wybieramy swój fundusz inwestycyjny? Zgodnie z ustawą, wszystkie osoby po podjęciu pierwszej pracy zarobkowej, odprowadzające składki do ZUS (nie dotyczy to m.in. studentów zatrudnionych na zasadach umowy - zlecenia), zobowiązane są w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy do wyboru Otwartego Funduszu Emerytalnego. W praktyce jest na to więcej czasu, gdyż 2 razy w roku ZUS przeprowadza losowanie i przydziela wszystkich „niezdecydowanych” do przypadkowo wskazanych funduszy. Tak więc, jeśli do 10. stycznia lub 10. lipca każdego roku nie wybierzemy swojego funduszu emerytalnego, ZUS zrobi to za nas. Trzeba być świadomym, że wiąże się to z pewnym ryzykiem, ponieważ w losowaniu biorą udział tylko małe fundusze, których rynkowy udział nie przekracza 10 proc. i możemy trafić na fundusz osiągający słabe wyniki inwestycyjne.
 
Czy można zmienić fundusz emerytalny?
 
W danej chwili można być członkiem tylko jednego funduszu emerytalnego. Co jednak w momencie, kiedy nie jesteśmy zadowoleni z wyniku losowania lub po kilku latach stwierdzimy, że wyniki inwestycyjne naszego funduszu są niezadowalające i chcemy przekonwertować nasze środki do innego OFE? W każdej chwili mamy możliwość zmiany danego funduszu na inny. W przypadku takiej operacji trzeba się jednak liczyć z możliwymi dodatkowymi opłatami.
 
Wysokość opłaty zależy od długości naszego stażu (członkostwa) w funduszu i wynosi 160 zł lub 80 zł dla okresu odpowiednio poniżej 1 roku i od 1 do 2 lat. Jeżeli nasze składki trafiają do funduszu dłużej niż 2 lata, zmiana OFE będzie bezpłatna. Wynika z tego, że zbyt częste „skakanie” pomiędzy funduszami jest nieopłacalne, ponieważ ponoszone opłaty karne są wyższe od potencjalnych zysków.
 

Jak wybrać najlepszy fundusz emerytalny?

Obecnie na polskim rynku działa 14 Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i każde z nich prowadzi własny Otwarty Fundusz Emerytalny. Nie można jednoznacznie stwierdzić, który z nich jest najlepszy i gwarantuje nam najwyższą emeryturę. Można tylko przeanalizować kilka grup czynników, które mogą być wskaźnikiem efektywności inwestycyjnej funduszy lub mieć wpływ na ich przyszłe wyniki.

1. Długoterminowa stopa zwrotu
Najważniejszym elementem wykorzystywanym do porównywania funduszy emerytalnych są osiągane przez nich wieloletnie stopy zwrotu z aktywów. Wskaźniki te informują bezpośrednio, jak zarządzający radzą sobie z pomnażaniem naszych pieniędzy. Niezwykle istotne jest, aby stopy zwrotu będące podstawą porównań obejmowały jak najdłuższy okres czasu, gdyż inwestowanie OFE ma charakter długoterminowy i tylko spełnienie tego warunku może odzwierciedlić faktyczną efektywność decyzji podejmowanych przez dany fundusz. Opieranie się na krótkookresowych danych jest nieuzasadnione i może doprowadzić do wyboru gorszego funduszu – swoją emeryturę dostaniesz najpewniej za kilkadziesiąt lat, nie za kilkanaście miesięcy.

2. Opłaty
Opłaty pobierane przez PTE mają dwojaki charakter. Po pierwsze PTE pomniejszają wpływające do funduszy składki o opłatę wstępną. Kolejnym rodzajem obciążenia jest opłata za zarządzanie, potrącana bezpośrednio z aktywów funduszu. Jej znaczna część zależy od wielkości aktywów funduszu i obowiązuje zasada, że im większy jest fundusz, tym proporcjonalnie mniejszą opłatę za zarządzanie pobiera od swoich członków.

3. Wielkość funduszu

Jak już wspomnieliśmy, wielkość funduszu wpływa na opłatę za zarządzanie. Ma również znaczenie dla jego zdolności inwestycyjnych. Większa wartość aktywów posiadanych przez fundusz oraz większa liczba członków gwarantuje wyższą stabilność w długim okresie oraz pozwala osobom zarządzającym poszerzyć wachlarz inwestycji.

4. Skład portfela inwestycyjnego
Ważnym aspektem jest również to, w co inwestują fundusze. Zdecydowana większość portfela funduszy składa się z obligacji, na drugim miejscu są akcje. Oprócz tego OFE inwestują jeszcze, choć w małym stopniu, w bony skarbowe, depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe czy akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Duży udział akcji w portfelu oznacza, że fundusz prowadzi dość agresywną politykę inwestycyjną. Może przynieść ona ponadprzeciętne stopy zwrotu, jednak obarczona jest jednocześnie podwyższonym ryzykiem. A przecież inwestowanie na emeryturę powinno być przede wszystkim bezpieczne…

Jaki fundusz emerytalny wybrałeś? Który fundusz emerytalny jest według Ciebie najlepszy? Wyraź swoją opinię na naszym forum o lokatach!
 
Comperia.pl
Marta Ośko