Fundusze inwestycyjne-skróty, które powinieneś znać!

2010-03-18 10:04:56

Przy wyborze funduszu inwestycyjnego wielu z nas spotyka się ze skrótami, które mogą być niezrozumiałe. FIO, SFIO, FIZ, TFI, YTD, OPD to tylko najważniejsze akronimy, które powinien znać każdy początkujący inwestor. Comperia.pl przedstawia ich znaczenie! Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz!

1. FIO, czyli Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 Fundusz Inwestycyjny Otwarty to najpopularniejsza forma prawna, w jakiej tworzone są Fundusze Inwestycyjne. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych z dn. 27 maja 2004 roku otwartość FI polega na zmiennej liczbie jednostek uczestnictwa i uczestników funduszu.
Oznacza to, że FIO na każde żądanie uczestnika jest zobowiązany odkupić posiadane przez niego jednostki uczestnictwa za cenę zgodną z ich aktualnym notowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Ponadto, w przeciwieństwie do Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oferta skierowana jest do nieokreślonego odbiorcy. W rezultacie posiadaczami jednostek uczestnictwa mogą być zarówno zarówno osoby fizyczne lub prawne jak i podmioty nie posiadające zdolności prawnej.
Z uwagi na niską stabilność posiadanego kapitału FIO inwestują w instrumenty finansowe o wysokiej płynności – akcje, obligacje, lokaty.
 
2. FIZ, czyli Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) zamknięte to obok FIO jedna z podstawowych forma funduszy inwestycyjnych.Podstawową różnicą między FIO i FIZ jest brak możliwości sprzedaży jednostek uczestnictwa w danym funduszu zamkniętym w dowolnym momencie. Transakcje te mogą mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach określonych w statucie. Fundusze inwestycyjne zamknięte są więc znacznie mniej płynnymi inwestycjami niż FIO.
Niemniej jednak, konstrukcja funduszy zamkniętych zapewnia większą stabilność posiadanego kapitału, co umożliwia inwestowanie w instrumenty finansowe o dłuższym horyzoncie czasowym . FIZ oprócz akcji, obligacji i lokat inwestują zatem także transakcje terminowe, prawa pochodne, spółki z o.o oraz nieruchomości..
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych FIZ, w przeciwieństwie do funduszy otwartych, emituje publiczne lub niepubliczne certyfikaty inwestycyjne.
Pierwsze z nich pozwalają na zbycie certyfikatów inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych. Fundusze, których certyfikaty notowane są na giełdzie papierów wartościowych określane są także akronimem EFT ( Exchange Traded Funds).
 
3. SFIO, czyli Subfundusz Inwestycyjny Otwarty
Subfundusze funduszy inwestycyjnych tworzone są w celu umożliwienia klientowi dywersyfikację portfela inwestycyjnego w ramach utrzymania stałego poziomu kapitału w jednym funduszu inwestycyjnym. Taka konstrukcja pozwala na przenoszenie posiadanych środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami bez konieczności ponoszenia opłat manipulacyjnych oraz odprowadzania podatku od zysków kapitałowych, tzw. „podatku Belki”.
W ramach jednego funduszu inwestycyjnego otwartego utworzyć można nawet kilkanaście subfunduszy, realizujących różne polityki inwestycyjne.
 
4. TFI, czyli Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego
Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych jest to organ zarządzający i reprezentujący FI na zewnątrz. Jeżeli chodzi o wymogi formalne, to Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnego może być jedynie spółka akcyjna zarejestrowana w Polsce, która posiada zgodę KNF na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.
Co ważne, TFI i zarządzane przez niego FI posiadają odrębne osobowości prawne. Upadek Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnego nie pociąga zatem za sobą likwidacji funduszu inwestycyjnego. Jest to środek zabezpieczający pieniądze uczestników funduszy. Obecnie w Polsce działa ponad 20 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
 
5. YTD (Year – To - Date), czyli zyski od początku roku do chwili obecnej
Jest to sposób określania dotychczasowych wyników finansowych funduszu inwestycyjnego. Wskaźnik YTD określa ile procent dany FI zarobił od początku roku kalendarzowego na chwili obecnej. Np. informacje Towarzystwa Funduszu Inwestycyjnego z dnia 16 marca 2010 o treści „Zwrot YTD z Funduszu Inwestycyjnego wyniósł 15 procent” oznacza, że w okresie od 01.01.2010 do 16.03.2010 fundusz ten zarobił już 15 procent.
 
6. OPD, czyli zyski od początku działalności
Akronim OPD określa wyniki danego funduszu inwestycyjnego od początku jego działalności do chwili obecnej. W założeniu jego wartości informacyjna jest zbliżona do wskaźnika YTD, docelowo dotyczy jednak dłuższego horyzontu czasowego.
 
Chcesz podyskutować o tym w co warto inwestować? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl