FIO, SFIO, FIZ - czyli obco brzmiące nazwy funduszy inwestycyjnych

2012-09-14 10:12:30

Pomnażanie pieniędzy za pomocą funduszy inwestycyjnych uchodzi za bardzo ryzykowne. Nie tylko niepewność związana z uzyskaną przez klienta stopą zwrotu budzi obawy - często są to także nie do końca zrozumiałe skróty występujące w nazwach tych podmiotów. Analitycy Comperia.pl wyjaśniają, co oznaczają skróty FIO, SFIO lub FIZ znajdujące się w nazwie danego funduszu.

Fundusze inwestycyjne z powodzeniem wykorzystywane są do pomnażania oszczędności. Historia działania takich podmiotów w Polsce nie jest zbyt długa - pierwszy fundusz inwestycyjny rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1992 roku, czyli dopiero 20 lat temu. Obecnie oferta tych instytucji jest już w pełni rozwinięta, a na rynku funkcjonuje kilkaset funduszy, które cieszą się dużym zainteresowaniem Polaków. Potwierdzeniem tych słów może być fakt, że na koniec sierpnia 2012 roku w funduszach ulokowane było ponad 131,5 mld złotych (źródło: IZFiA stan na 31.08.2012r.).

Dziwne nazwy

Nazewnictwo funduszy inwestycyjnych zazwyczaj jest związane albo z instrumentami, w które dany fundusz lokuje pieniądze, albo z prowadzoną przez niego polityką inwestycyjną np. fundusz akcji, fundusz rynku pieniężnego, czy też fundusz zmiennej alokacji. Często jednak w nazwach poszczególnych funduszy pojawiają się tajemnicze skróty tj. FIO, SFIO lub FIZ. Określają one nie tylko instrumenty, jakie dany fundusz może wyemitować, ale także po części nakreślają kierunek jego inwestycji.

FIO…

… czyli Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Jest to jeden z najbardziej popularnych funduszy występujących na rynku. Emituje on jednostki uczestnictwa, które klient w momencie rozpoczęcia inwestycji nabywa, a w chwili jej zakończenia umarza.

Zazwyczaj są to fundusze, które mają jasno sprecyzowaną politykę inwestycyjną np. lokują pieniądze na rynku akcji, czy też obligacji skarbowych. Wycena jednostki uczestnictwa jest dokonywana codziennie (chyba, że statut funduszu mówi o innej możliwości).

Warto wiedzieć, że ten typ funduszu może wyemitować nieograniczoną ilość jednostek uczestnictwa oraz że jest on zobowiązany do ich odkupienia na każde żądanie klienta.

SFIO…

… tzn. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Jest to dość specyficzna forma funduszu inwestycyjnego otwartego. Statut takiego funduszu może nie tylko ograniczać grono potencjalnych nabywców np. mogą być to tylko osoby prawne, ale także może regulować terminy i warunki, w jakich odbywa się wykup wyemitowanych jednostek.

Istotne jest, aby przed ulokowaniem pieniędzy w takim funduszu bardzo dokładnie poznać zasady jego działania. Może się bowiem okazać, że klient nie będzie miał możliwości wyjścia z inwestycji np. w sytuacji, gdy będzie potrzebował nagle gotówki.

FIZ...

... inaczej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jest to drugi często spotykany rodzaj funduszu inwestycyjnego. Emituje on certyfikaty inwestycyjne występujące w formie imiennej bądź na okaziciela. Te na okaziciela często są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych.

W odróżnieniu od FIO, liczba wyemitowanych certyfikatów jest ściśle ograniczona, co powoduje, że zgromadzony przez fundusz kapitał jest stały w całym okresie inwestycji (wyjątek stanowi sytuacja, gdy fundusz dokonuje emisji nowej serii certyfikatów, wtedy pozyskane środki powiększają kapitał funduszu).

FIZ’y mogą inwestować w znaczne szersze spektrum aktywów występujących na rynku - począwszy od walut, poprzez akcje i obligacje, nieruchomości a na instrumentach pochodnych kończąc. Odmienne względem FIO jest też dokonywanie wyceny wyemitowanych certyfikatów, która w tym przypadku wynosi nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Wymienione powyżej rodzaje funduszy można spotkać praktycznie w każdym TFI, jednak to fundusze otwarte należą do grupy najbardziej popularnych. Trzeba jednak wiedzieć, że pomnażanie pieniędzy to wymagające zajęcie, które bez względu na rodzaj funduszu wymaga od klienta odpowiedniej wiedzy i czasu. Dlatego przed zainwestowaniem swoich pieniędzy w dany instrument dokładnie poznajmy jego charakterystykę. Tylko w ten sposób unikniemy później niepotrzebnego rozczarowania. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam