Depozyty w SKOK-ach pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2013-11-29 11:30:00

Od dziś pieniądze zdeponowane w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych są gwarantowane przez bankowy Fundusz Gwarancyjny. To oznacza, że w razie upadku któregoś ze SKOK-ów, deponenci odzyskają przynajmniej część (a zwykle całość) ulokowanych w nim środków.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, choć bankami nie są, weszły dziś pod skrzydła Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od teraz każdy depozyt w SKOK-u, także złożony miesiąc czy rok temu, jest objęty gwarancjami. To oznacza, że w razie upadku którejś z kas, deponenci otrzymają z powrotem całość lub część swoich środków. BFG na wypłatę pieniędzy miałby 20 dni (w szczególnym przypadku czas ten mógłby zostać wydłużony do 30 dni) od dnia spełnienia warunku gwarancji. Jako ten moment przyjmuje się dzień wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności danej kasy, ewentualnego ustanowienia w niej zarządcy komisarycznego, i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.

Wysokość gwarancji wynosi 100 tys. euro, a więc obecnie ok. 420 tys. zł. Depozyty (łącznie z odsetkami) do tej kwoty powinny zostać w pełni zwrócone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mówiąc o gwarantowanych środkach, chodzi o te ulokowane na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych oraz lokatach terminowych.

Obecnie w Polsce istnieje 56 podmiotów sektora kas spółdzielczych. Wspólnie mają one ponad 1 900 oddziałów, przeszło 2,5 mln członków, a wartość złożonych tam depozytów przekracza 17 mld zł. Widać więc gołym okiem, że SKOK-i są liczącymi się graczami na rynku finansowym. Na tyle ważnymi, że ewentualny upadek któregoś z nich mógłby bardzo negatywnie wpłynąć na wiarygodność całego sektora.

Gdyby któremuś ze SKOK-ów powinęła się noga, nie tylko członkowie innych Kas, ale także klienci banków i innych instytucji finansowych mogliby zacząć panicznie wypłacać swoje środki. W krytycznym przypadku mogłoby to nawet zachwiać płynnością tych depozytariuszy. Objęcie depozytów złożonych w SKOK-ach gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powinno wzmocnić wizerunek Kas jako instytucji bezpiecznych i godnych zaufania.

Wejście SKOK-ów pod skrzydła BFG może także zachęcić niektórych Polaków do lokowania w Kasach swoich oszczędności. Tym bardziej, że oprocentowanie lokat jest tam zwykle wyższe niż w bankach, sięga nawet 6 proc. w skali roku. Wynika to m.in. z ich struktury i mniejszego skupienia na maksymalizacji zysku, oraz z faktu, że SKOK-i nie pozyskują środków z rynku międzybankowego a jedynie od swoich członków.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński