Co to jest produkt strukturyzowany?

2013-08-12 14:05:41

Lokata strukturyzowana, certyfikat, depozyt strukturyzowany, polisa strukturyzowana - można spotkać się z różnymi określeniami w zależności od formy produktu.

Produkt strukturyzowany zbudowany jest z dwóch elementów. Większa część wpłaconych przez klientów środków, np. 80 czy 90 proc., inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, np. obligacje zerokuponowe (rodzaj obligacji oferowanej po cenie niższej od nominału – z dyskontem – a wykup następuje po cenie nominalnej, zyskiem inwestora jest dyskonto). Ta część odpowiada za ochronę kapitału. Zysk z inwestycji w obligacje w okresie inwestycji (zazwyczaj od dwóch do czterech lat) ma więc za zadanie odbudowanie kapitału do 100 proc. To właśnie ten mechanizm pozwala zagwarantować klientom zwrot zainwestowanego kapitału po zakończeniu inwestycji.

Na ewentualne dodatkowe zyski pracuje druga część, wbudowany tzw. instrument pochodny, najczęściej w formie opcji. Opcja jest swego rodzaju zakładem o to, jak w przyszłości zachowa się tzw. instrument bazowy. Może nim być indeks giełdowy lub kilka indeksów, akcje spółek, fundusze inwestycyjne, waluty czy surowce. Co więcej, inaczej niż w przypadku klasycznych inwestycji, można zakładać się zarówno o to, że instrument bazowy wzrośnie, ale również o to, że straci na wartości. Dzisiejszy globalny rynek finansowy daje w tym zakresie niemal nieograniczone możliwości.

Podczas gdy środki zainwestowane w bezpieczne instrumenty pracują na odbudowanie wpłaconego kapitału, druga część inwestycji pracuje na potencjalny zysk, którego firmy oferujące tego typu produkty nie mogą zagwarantować. Wszystko zależy od tego czy przyjęta strategia inwestycyjna, a więc zachowanie się instrumentu bazowego, zostanie zrealizowana.

Struktury oferowane są przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy wyspecjalizowane firmy, takie jak np. Wealth Solutions. Produkty mogą mieć formę lokaty, certyfikatu, polisy ubezpieczeniowej na życie i dożycie czy funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Niezależnie od formy i dostawcy produkt strukturyzowany najczęściej spełnia trzy podstawowe warunki: posiadać wbudowany instrument pochodny (np. opcja), oparty na jednym lub kilku instrumentach bazowych, oferować wypłatę zysków w przyszłości, których wysokość zależeć będzie od wyników instrumentów bazowych oraz zapewnić pełną lub częściową ochronę kapitału. Oczywiście są na rynku produkty strukturyzowane bez gwarancji kapitału (np. niektóre certyfikaty notowane na warszawskiej giełdzie).  

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl