BFG - czyli czyje pieniądze są bezpieczne?

2012-08-10 09:33:54

Zapewnienie bezpieczeństwa pieniędzy to jedna z podstawowych kwestii związanych z oszczędzaniem. Na szczęście, polski regulator rynku finansowego ułatwił nam nieco sprawę powołując do życia instytucję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czym jest i czyje środki chroni BFG? Oto kilka przydatnych informacji na ten temat.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, której głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności banków oraz ciągła praca na rzecz zwiększania zaufania do całego systemu bankowego. Został on powołany do życia na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która zaczęła obowiązywać od 17 lutego 1995 roku. Od tego momentu, do dnia dzisiejszego, BFG wypłaciło gwarancje depozytów dla klientów 94 banków, które zostały postawione w stan upadłości. Ostatni tego typu incydent miał miejsce w 2001 roku.

Co gwarantuje BFG?

Ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podlegają wszystkie imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (o ile posiadają zdolność prawną), szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Maksymalna kwota gwarancji jest równa równowartości 100 tys. euro przeliczonej na złote po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski w dniu zawieszenia działalności lub ustanowienia zarządu komisarycznego lub ogłoszenia upadłości danego banku.

Gwarancji podlegają środki pieniężne zgromadzone na wszystkich rachunkach jednej osoby w danym banku. Nie ma przy tym znaczenia czy są to rachunki lokat terminowych, konta oszczędnościowe, czy tradycyjne ROR’y. Kwota podlegająca ochronie ustalana jest jako suma pieniędzy zgromadzona na każdym z nich. Warto wiedzieć, że w przypadku rachunków wspólnych kwota gwarancji przysługuje każdemu ze współwłaścicieli.

Kiedy wypłata?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, BFG ma obowiązek wypłaty gwarantowanych przez siebie środków w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może zostać przedłużony o kolejne 10 dni po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Terminy i lokalizacje, w których będą dokonywane wypłaty zostają podane przez BFG do publicznej wiadomości.

Wypłata gwarantowanych środków następuje w polskim złotym, bez względu na walutę w jakiej zgromadzone były oszczędności. Podczas realizowania wypłat nie działa tzw. zasada kompensowania. Oznacza to, że wypłacona będzie cała kwota zgromadzonych przez klienta środków, bez pomniejszenia jej o wartość zaciągniętych kredytów w danym banku.

Inną ciekawostką jest to, że ochrona BFG, oprócz zdeponowanych oszczędności, obejmuje także odsetki, które narosły do dnia spełnienia warunku gwarancji (czyli do dnia zawieszenia działalności, ustanowienia zarządu komisarycznego lub ogłoszenia upadłości danego banku) i to bez względu na zawarty w umowie termin ich wymagalności.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny spełnia w naszym kraju bardzo ważną funkcję. Jego działalność nie tylko zwiększa zaufanie do całego systemu bankowego, ale także w istotny sposób chroni nasze pieniądze. Pamiętajmy, że w czasach zawirowań gospodarczych jest to dużo ważniejsze, aniżeli możliwe do osiągnięcia stopy zwrotu.
Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam