Bezpieczne oszczędzanie? Tak, to możliwe! Cz.2.

2012-11-05 11:31:27

Jednym z kryterium wyboru formy oszczędzania jest bezpieczeństwo ulokowanych środków. Produkty oszczędnościowo-inwestycyjne różnią się wszak poziomem ryzyka. Co wybrać, aby nie obawiać się utraty środków?

Do najpopularniejszych bezpiecznych form oszczędzania należą lokaty bankowe. Znikomym poziomem ryzyka charakteryzują się także obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w bezpiecznych funduszach inwestycyjnych. Obligacja skarbowa
Jest to dłużny papier wartościowy, którego emitentem jest Skarb Państwa. Skarb Państwa poprzez emisję takich papierów pożycza od nabywcy obligacji określoną kwotę pieniędzy, którą zobowiązuje się oddać wraz z należnymi odsetkami.

Na rynku funkcjonują różne rodzaje obligacji skarbowych. W zależności od terminu na jaki zostały one wyemitowane, służą do finansowania różnych potrzeb państwa. Może to być na przykład budowa dróg, szkół, czy też utrzymanie służby zdrowia i policji.

Obligacje skarbowe są uważane za instrumenty wolne od ryzyka. Oznacza to, że inwestując w takie papiery nie ma niebezpieczeństwa, że straci się swoje pieniądze. Wynika to z faktu, że emitentem takich papierów jest Państwo i dlatego nikt nie zakłada, że nie zostaną one wykupione. Sytuacja taka wiązałaby się to z bankructwem całego kraju - co jest raczej mało prawdopodobnym wydarzeniem. Choć trzeba przyznać, że takie sytuacje w historii rynków finansowych miały już miejsce wielokrotnie.

Z uwagi na praktycznie „zerowe” zagrożenie upadłością naszego państwa, oprocentowanie obligacji skarbowych nie jest wysokie, i średnio w zależności od ich rodzaju i serii zawiera się w przedziale od 4,3 do 5,8 proc. (obligacje detaliczne oferowane w październiku 2012 roku).

Zagrożenie:
Bankructwo emitenta. Ostatni i doskonale wszystkim znany przykład: Grecja. Jednostki uczestnictwa w bezpiecznych funduszach inwestycyjnych
Jest to niejako pośredni instrument finansowy, ponieważ osoba nabywająca takie jednostki przekazuje swoje pieniądze zarządzającym danym funduszem i dopiero te osoby decydują w jakie aktywa zainwestować. W zależności od wybranej strategii mogą to być bony pieniężne, obligacje skarbowe, czy też obligacje korporacyjne.

Zazwyczaj stopy zwrotu osiągane przez fundusze bezpieczne przewyższają te oferowane na lokatach bankowych, czy obligacjach skarbowych. Trzeba jednak wiedzieć, że osiągany wynik w dużej mierze zależy od umiejętności i wiedzy osoby zarządzającej.

Zagrożenie:
Nieodpowiednia strategia zarządzania funduszem - zły dobór instrumentów do portfela.

Jak widać, na rynku występują instrumenty służące bezpiecznemu pomnażaniu oszczędności. Osoba dysponująca nadwyżkami finansowymi musi tylko dokonać odpowiedniego wyboru. Ważne jednak jest, żeby przed zainwestowaniem pieniędzy w ten, czy inny instrument dobrze poznała zasady jego funkcjonowania. Tylko w ten sposób będzie miała pewność, że dokonała prawidłowego wyboru.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk