Co oznacza zastaw rejestrowy?

2015-05-19 09:47:11

Zastaw rejestrowy to sposób na zabezpieczenie roszczeń, często wykorzystywany przy kredytach samochodowych, a także rozmaitych pożyczkach. Sprawdź, co należy o nim wiedzieć.

Zastaw rejestrowy jest rozwiązaniem pozwalającym zabezpieczyć wierzytelność. Dzięki zastawowi wierzyciel ma prawo odzyskać dług z obciążonej rzeczy, a do tego uznaje się jego pierwszeństwo do zaspokojenia wierzytelności przed innymi wierzycielami.

Umowa zastawnicza

Zastaw rejestrowy ustanawiany jest na podstawie umowy zastawniczej. Z jednej strony podpisuje ją osoba, która ma prawo rozporządzać danym przedmiotem zastawionym, a z drugiej strony – podpis składa wierzyciel.

Należy pamiętać, że taka umowa musi zostać zawarta na piśmie, inaczej nie będzie ważna. Powinny pojawić się w niej dane zastawcy i dłużnika (nie zawsze jest to ta sama osoba), data podpisania, informacja na temat przedmiotu zastawu, a także dokładne określenie zobowiązania, jakie zostało zabezpieczone tym zastawem. Warto pamiętać, że zastawem można również zabezpieczyć odsetki od pożyczki i dodatkowe koszty.

Kolejny krok potrzebny do ustanowienia zastawu to wpis do rejestru zastawów w sądzie rejonowym, zgodnym z miejscem zamieszkania zastawcy. Wniosek o wpis musi złożyć zastawca wraz z umową zastawniczą. W tym przypadku potrzebny będzie specjalny formularz, na którym składa się taki wniosek do sądu (można go znaleźć np. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).

Kto i co może zastawić?

Zastaw rejestrowy może ustanowić każdy, kto posiada zdolność prawną, mogą to być podmioty z osobowością prawną, ale również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi. W tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń.

Zastawić można właściwie wszystko, co należy do kategorii tzw. rzeczy ruchomych, czyli np.

  • samochody,
  • urządzenia,
  • materiały,
  • towary,
  • prawa majątkowe (np. udziały, papiery wartościowe, wierzytelności itd.).

Uwaga! Nie można zastawiać praw majątkowych, na które można ustanowić hipotekę (np. nieruchomości), również hipotekę morską (np. statki).

Należy pamiętać, że wraz z wygaśnięciem wierzytelności, wygasa także jej zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego.

Marzena Kazbieruk