Wysokość podatku od środków transportu w 2015 roku

2015-05-11 12:43:27

W sierpniu 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. Dokument ten określa górne granice stawek tego podatku. Ile trzeba zapłacić podatku od środków transportu w roku 2015?

Na podstawie Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych to rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Roczna stawka podatku od jednego pojazdu nie może jednak przekroczyć wykazanych w obwieszczeniu minimalnych stawek.

Maksymalne stawki podatków i opłat zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 %).

Wysokość stawek w 2015 roku

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych w roku 2015 wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony (włącznie) - 821,45 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton (włącznie) - 1370,38 zł,
 • powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton - 1644,45 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3138,07 zł,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1918,50 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 • do 36 ton włącznie - 2 425,51 zł
 • powyżej 36 ton - 3 138,07 zł

5) od przyczepy lub naczepy, które wraz z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1644,45 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które wraz z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 • do 36 ton włącznie - 1918,50 zł,
 • powyżej 36 ton - 2425,51 zł,

7) od autobusu, zależnie od liczby miejsc do siedzenia:

 • poniżej 30 miejsc - 1918,50 zł,
 • równo bądź powyżej 30 miejsc - 2425,51 zł.

Kto musi zapłacić podatek?

Do zapłaty podatku od środków transportowych są zobowiązani:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Marzena Kazbieruk