Nowe typy obligacji dla firm: już od lipca 2015

2015-04-15 12:20:37

W listopadzie zeszłego roku sejm uchwalił nową ustawę o obligacjach, która zastępuje obowiązującą do tej pory ustawę z 1995 roku. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2015 roku. Nowelizacja ustawy daje przedsiębiorcom nowe możliwości finansowania działalności gospodarczych, ponieważ poszerzony został katalog typów obligacji emitowanych przez firmy o obligacje podporządkowane i wieczyste.

Nowa ustawa o obligacjach zawiera aż 111 artykułów w miejsce 46 artykułów starej ustawy. Sejm zaakceptował 12 z 16 poprawek nowelizacji. Najważniejsze z nich dotyczą następstw nie przekazywania wydruków informacji i komunikatów publikowanych na stronie emitenta do instytucji je przechowującej, a także sankcji za nieprzetrzymywanie tych wydruków przez wymagany okres. Senat wyszedł z propozycją kary grzywny, pozbawienia lub ograniczenia wolności za takie przewinienia. Taka opcja została zaakceptowane przez posłów.

Nowe typy obligacji

Nowelizacja ustawy wprowadza dwa typy obligacji dla firm:

  • obligacje podporządkowane,
  • obligacje wieczyste.

Pierwsze z wymienionych, czyli obligacje podporządkowane, to zobowiązania, które w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta, podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji. Obligacje wieczyste cechują się zaś tym, że nie podlegają wykupowi. Świadczenie emitenta polega na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Do tej pory obligacje tego typu nie mogły być w Polsce źródłem kapitału. Nie można ich było emitować ze względu na brak odpowiednich przepisów.

Nowelizacja ustawy dotyczy także zmian warunków emisji obligacji, które mogą być zmienione za zgodą zgromadzenia obligatariuszy i remitenta. Wprowadzono także tryb skarżenia uchwał zgromadzenia obligatariuszy.

Zabezpieczenia

Wchodząca w życie ustawa wprowadza także istotne zmiany odnoszące się do zabezpieczania obligacji. Teraz będą one być chronione do dnia ich wydania, chyba że w warunkach emisji postanowiono, że nastąpi to po wydaniu obligacji. Wprowadzono także instytucję administratora zabezpieczeń. Projekt ustawy przewiduje takiego koordynatora w odniesieniu do wszystkich rodzajów zabezpieczeń, np. poręczenia, weksla, oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Jedna z przyjętych poprawek ustawy wprowadza obowiązek składania w sądzie rejestrowym warunków emisji tzw. obligacji partycypacyjnej. Kolejna natomiast wskazuje, że powinność ujawnienia w KRS maksymalnej wysokości kapitału zakładowego dotyczy obligacji zamiennych.

Resort finansów, który przygotował ustawę, wskazuje na niesymetryczność polskiego rynku kapitałowego. Jego najsłabszym ogniwem są właśnie długoterminowe papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. W wysoko rozwiniętych gospodarkach zagranicznych, pomijając kredyty bankowe i akcje, to właśnie obligacje są dla firm jednym z podstawowych źródeł finansowania.

Tomasz Słupczyński