Lokaty - w których bankach są bezpieczne?

2015-04-14 08:09:32

Lokaty od zawsze uchodziły za wzór bezpiecznych inwestycji i bezpiecznego przechowywania i pomnażania oszczędności. Czy słusznie uznajemy, że powierzane bankom w depozycie pieniądze są całkowicie bezpieczne?

Z założenia każdy bank działający w Polsce gwarantuje bezpieczeństwo zdeponowanych przez klienta środków do równowartości 100 tysięcy EUR. Zasada to dotyczy jednak tylko i wyłącznie banków, a nie ma nic wspólnego z parabankami. W celu upewniania się, czy dana instytucja lub firma podająca się za instytucję bankową może poświadczyć o bezpieczeństwie swoich depozytów, należy wejść na stronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i sprawdzić, czy dany podmiot posiada stosowną gwarancję.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG chroni środki ulokowane przez każdego klienta w danym banku do kwoty odpowiadającej równowartości 100 tysięcy EUR. Dotyczy to zarówno depozytów złotowych, jak i walutowych. Warto podkreślić, że jeśli lokata lub konto zostały otwarte na więcej niż jedną osobę, każdej z nich przysługuje odrębna kwota gwarancji. Niestety kwota gwarancji nie dotyczy każdej lokaty i każdego rachunku z osobna w danym banku, a jedynie osoby, która jest ich właścicielem.

Kwota ponad sumę gwarantowaną

W sytuacji upadłości banku klient będący właścicielem lokat, których suma (na rachunkach prowadzonych przez daną instytucję) przekracza sumę gwarancji, może ubiegać się dodatkowo o wypłatę wierzytelności od samego banku. W takim przypadku niezbędna kwota zostanie wypłacona w wyniku podziału majątku danej instytucji. Jeśli natomiast inny bank przejmie upadłą instytucję, jednocześnie przejmie też jego zobowiązania wobec klientów.

Banki polskie i zagraniczne

Z gwarancji BFG muszą korzystać wszystkie banki działające na terenie naszego kraju, jednak należy podkreślić, że instytucje zagraniczne, prowadzące jedynie działalność w Polsce, mogą też podlegać innym formom gwarancji. Z punktu widzenia klienta oznacza to, że gwarancja zostanie wypłacona przez podmiot oferujący lepsze warunki, a więc wyższą sumę gwarantowaną.

Kiedy otrzymamy środki gwarantowane

Wypłata środków gwarantowanych przez BFG odbywa się w terminie do 20 dni roboczych liczonych od dnia upadłości banku. Środki przekazywane są zawsze w walucie polskiej, niezależnie od waluty depozytu. Warto też zaznaczyć, że jeśli przysługująca nam suma gwarancji na to pozwala, BFG wypłaci nam nie tylko ulokowany kapitał, ale też naliczone odsetki.

Emilia Kasińska