Pracownik banku wypłacił z lokaty mniej, niż powinien. Czy bank uzna reklamację?

2015-01-07 19:42:50

Wypłaciliśmy środki zgromadzone na lokacie. Po przeliczeniu w domu okazało się, że pieniędzy jest mniej, niż być powinno. Co wtedy robić? Czy złożeniem reklamacji cokolwiek wskóramy?

Co powinniśmy zrobić, gdy pracownik banku wypłacił nam mniejszą kwotę, niż powinniśmy otrzymać po zlikwidowaniu lokaty, ale zorientowaliśmy się co do tego dopiero po opuszczeniu oddziału banku? Po pierwsze, należy złożyć reklamację, czyli zastrzeżenie dotyczące świadczonych nam usług. Banki co prawda zaznaczają w swoich regulaminach, iż posiadacze produktów powinni na bieżąco kontrolować prawidłowość wykonywania zleconych operacji, ale te same regulaminy przewidują jednak możliwość składania reklamacji.

Kiedy reklamować?

Oczywiście najlepiej przeliczyć pieniądze od razu przy okienku. Wówczas możliwość dochodzenia swoich praw będzie większa. Jeśli jednak dopiero w domu stwierdzimy, że wypłacono nam za małą kwotę, powinniśmy niezwłocznie złożyć reklamację. Mamy na to zwykle 30 dni od momentu transakcji. Zdarza się jednak, że banki dają na tylko 14 dni.

Bank ma przeważnie 3 miesiące na rozpatrzenie reklamacji od klienta. Może się jednak zdarzyć, że rozpatrywanie jej trwało będzie dłużej. Wówczas instytucja musi wyjaśnić przyczyny opóźnienia, wskazać okoliczności, które trzeba dodatkowo ustalić. Musi również podać termin zakończenia rozpatrywania.

Reklamacje składać możemy w formie pisemnej, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Banki często mają przygotowane specjalne formularze, w których znajdziemy wszystkie informacje potrzebne do jej skargi.

Co dalej?

Bank może zwrócić się do nas z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zdarzenia. Istotnym dowodem będzie zapewne oprócz wszelkich dokumentów nagranie z monitoringu.

Jakie szanse?

Szanse na odzyskanie pieniędzy, których nam wypłacono, mamy spore. Bank ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie transakcji. Jeżeli odpowiednio umotywujemy reklamację, mamy ogromną szansę na odzyskanie środków. Upewnijmy się jednak, czy faktycznie pieniądze te powinny zostać wypłacone.

Przypomnijmy sobie, czy jednak nie wypłacaliśmy środków z lokaty przed terminem jej zapadalności. Kapitał zdeponowany na lokatach bankowych można wycofać przed upływem terminu lokaty, lecz rodzi to zwykle konsekwencje finansowe. Nie tracimy co prawda wniesionego wkładu, jednak skutkiem zerwania lokaty jest zwykle utrata w całości lub w części odsetek.

Bank nie uznał reklamacji

Jeśli mimo naszych usilnych starań bank nie chce uznać naszego roszczenia lub ociąga się z jego rozpatrzeniem, możemy zwrócić się ze skargą do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego lub do Sądu Polubownego przy KNF.

Żaneta Pilarska