Nominalna stopa procentowa, czyli za co płaci kredytobiorca

2014-09-18 11:43:35

Jeśli myślimy o zaciągnięciu pożyczki lub kredytu, to wiedza na temat nominalnej stopy procentowej jest nam więcej niż potrzebna.

Nominalna stopa procentowa to bardzo ważny wskaźnik, którego znaczenie powinna rozumieć każda osoba, która ma w planach wzięcie kredytu bankowego lub pożyczki. Nie sposób wyjaśnić, czym jest jednak nominalna stopa procentowa bez odniesienia do szerszego pojęcia, jakim jest stopa procentowa.

Stopa procentowa to, mówiąc skrótowo, odsetki od kredytu lub pożyczki. Jej zadaniem jest zwrócenie pożyczkodawcy kosztu, jakim jest oczekiwanie na spłatę pożyczki. Ma ona charakter wynagrodzenia dla wierzyciela, jednocześnie będąc ceną za ryzyko, jakie ponosi pożyczkodawca. Bardzo ważne w kontekście stopy procentowej jest to, że powinna ona przekraczać stopę inflacji. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie realnej wartości pieniądza.

Skoro wiemy już, czym jest stopa procentowa, to możemy przejść do zdefiniowania głównego bohatera tego tekstu, czyli nominalnej stopy procentowej. Otóż, nominalna stopa procentowa jest stopą procentową okresu bazowego. Jest to taka stopa procentowa, która nie uwzględnia wzrostu cen, inflacji ani kapitalizacji odsetek. Okresem bazowym w przypadku stopy nominalnej jest zwykle jeden rok.

Z perspektywy konsumenta nominalna stopa procentowa ma bardzo duże znaczenie. Jest różnicą między wpłaconym kapitałem namnożoną przez dany okres. Jeśli więc decydujemy się na wzięcie kredytu lub pożyczki, to nominalna stopa procentowa jest różnicą wartości, którą trzeba nam będzie zwrócić oprócz pożyczonego kapitału.

Pisząc o nominalnej stopie procentowej, nie wolno zapomnieć o tym, że w kontekście kredytów lub pożyczek nie jest to jedyny koszt. Wiele osób często popełnia ten błąd, że identyfikuje nominalną stopę procentową z całkowitym kosztem pożyczki. W rzeczywistości nie wolno tego robić, gdyż na koszt kredytu składają się nie tylko odsetki, ale również takie koszty jak: prowizja, marża, ubezpieczenie i opłaty operacyjne. Nominalna stopa procentowa jest wartością istotną i przy analizie różnych ofert kredytowych bardzo ważką. Niemniej jednak nie wolno nam traktować jej jako jedynego kryterium porównywania ofert. Może wszak być tak, że jakiś kredyt ma niską nominalną stopę procentową, ale za to „nadrabia” w postaci innych kosztów, jak choćby prowizji.

Ilona Maciejuk