Gwarancja BFG nie dla wszystkich lokat

2014-09-22 08:26:16

Posiadacze depozytów bankowych muszą wiedzieć, że nie zawsze zgromadzone przez nich oszczędności są chronione gwarancją BFG.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja powołana po to, aby chronić nasze oszczędności przechowywane w bankach. Fundusz ma za zadanie zapewnić wypłatę kapitału należącego do klientów danej instytucji, gdy staje się ona niewypłacalna.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ochronę w ograniczonej wysokości - do równowartości 100 tys. euro. Powyżej tej kwoty ochrona nie jest przezeń zapewniana. Kwotę gwarantowaną oblicza się, podliczając sumę wszystkich środków pieniężnych umieszczonych na rachunkach danej osoby w danym banku. Dotyczy to więc lokat, rachunków bieżących czy oszczędnościowych. Jeśli jakiś rachunek jest dzielony z drugą osobą, to obu stronom przysługuje osobna kwota gwarancyjna.

Co ważne, deponenci mogą również starać się o odzyskanie część depozytów nie podlegającej ochronie BFG. Odbywa się to zwykle po ogłoszeniu upadłości banku. Wtedy to właściciel konta, na którym zgromadził kapitał, może walczyć o odzyskanie jakiejś kwoty z podziału majątku instytucji. Jeśli bank zostanie przejęty przez inny bank, to nowy właściciel staje się wierzycielem i od niego można się u ubiegać o zwrot niechronionej przez BFG części depozytu.

W ramach ochrony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wypłatę do 100 tys. euro liczyć mogą posiadacze imiennych depozytów walutowych i złotowych. Ochrona jest zapewniania nie tylko osobom fizycznym, ale również osobom prawnym (uwzględniając samorządy terytorialne). Obejmuje także szkolne kasy oszczędnościowe, jednostki organizacyjne mające tylko zdolność prawną oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

Skoro już wiemy, kto może liczyć na ochronę BFG, to możemy wreszcie zająć się depozytami, które na taką ochronę liczyć nie mogą. W pierwszej kolejności są to depozyty Skarbu Państwa. Kolejne to depozyty instytucji finansowych. Ten przepis obejmuje więc fundusze emerytalne, SKOK-i, banki, firmy inwestycyjne, ubezpieczycieli, a także domy maklerskie. Do grona nieobjętych ochroną zaliczane są też depozyty głównych właścicieli banku oraz kadry nim zarządzającej.

Reasumując, jako klient indywidualny możemy liczyć spokojnie na ochronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Należy jednak pamiętać, że może ona nie obejmować naszych oszczędności w pełnej ich wysokości. Jeśli przekraczają one łącznie równowartość 100 tys. euro, to ochronę mamy zapewnioną jedynie do wymienionego limitu.

Tomasz Słupczyński