O rodzajach zastawów do pożyczek bez BIK

2014-02-24 17:00:00

Zastaw rejestrowy to jedna z popularnych form zabezpieczeń spłaty pożyczek, także tych bez BIK. Z jakimi rodzajami zastawów spotkają się klienci na rynku finansowym?

W przypadku pożyczek opiewających na wysokie kwoty wierzyciele z reguły wymagają od klientów zabezpieczenia spłaty pożyczanych pieniędzy. Do popularnych rodzajów zabezpieczeń należą hipoteka oraz zastaw. Firmy pożyczkowe korzystają przede wszystkim z zastawów rejestrowych. Zastaw rejestrowy to w stosunku do zastawu zwykłego bardziej elastyczna forma zabezpieczenia. Nie ma w jego przypadku konieczności wydania rzeczy, co jest koniecznością przy zastawie zwykłym. Z punktu widzenia dłużnika zachowanie przedmiotu zastawu i jednoczesne korzystanie z pożyczonych pieniędzy są dość wygodnym rozwiązaniem. Dla wierzycieli obowiązek przejęcia przedmiotu zastawu również może stanowić problem, gdyż taki przedmiot trzeba przechowywać oraz zabezpieczyć przed kradzieżą czy zniszczeniem, co niesie za sobą dodatkowe koszty.

Co zabezpiecza zastaw rejestrowy?

Zastaw rejestrowy umożliwia przejęcie przedmiotu zastawu na podstawie postępowania egzekucyjnego na wypadek braku spłaty wierzytelności. Do atutów zastawu rejestrowego - odróżniających go jednocześnie od zastawu zwykłego oraz finansowego - można zaliczyć konieczność dokonania wpisu do rejestru zastawów. W ten sposób, poprzez sprawdzenie rejestru, podobnie jak w przypadku hipoteki, możliwe jest określenie, czy dana rzecz jest obciążona jakąś wierzytelnością.

Co może być przedmiotem zastawu?

Przedmiotem zastawu, który ustali pożyczkodawca, może być ruchomość lub zbywalne prawo majątkowe. Do praw zbywalnych, możliwych do objęcia zastawem zaliczają się prawa z papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych. Zastawem może być inna wierzytelność, prawa na dobrach niematerialnych, zbiór rzeczy ruchomych, nawet jeśli stanowi część gospodarczą, rzeczy oznaczone co do tożsamości oraz rzeczy oznaczone co do gatunku. Przy tych ostatnich konieczne jest ustalenie w umowie zastawniczej liczby oraz sposobu wyodrębniania tych przedmiotów od innych rzeczy tego samego gatunku.

Inne formy zastawów

Na rynku pożyczek pozabankowych można dokonać innego - niż wyżej opisany - podziału rodzajów zastawów. Klasyfikacji dokonuje się ze względu na przedmiot zastawu, gdzie wyróżnić można ruchomości, czyli sprzęt RTV, biżuterię, monety, itp., zastaw na samochodach, który często wymaga oprócz ustanowienia samego zastawu rejestrowego, również cesji z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu, zastaw na nieruchomości.

Marzena Kazbieruk