Zyski z lokat spadły nawet o połowę

2013-11-20 09:54:30

Polityka pieniężna prowadzona obecnie przez Narodowy Bank Polski nie wspiera osób gromadzących oszczędności na lokatach bankowych. Decyzje RPP odnośnie stóp procentowych obowiązujących w Polsce spowodowały, że oprocentowanie tradycyjnych depozytów spadło nawet o połowę. Dlaczego tak się stało i czy dotknęło to także inne instrumenty służące do pomnażania pieniędzy?

Rada Polityki Pieniężnej jest odpowiedzialna za kształtowanie się polityki pieniężnej w naszym kraju. Jej decyzje wpływają na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych, a te z kolei wpływają na cenę pieniądza na rynku międzybankowym. W ślad za spadkiem kosztu pozyskiwania pieniądza na rynku, banki obniżyły także oprocentowanie produktów służących do pomnażania oszczędności przez klientów.

Przykładowo, jeszcze w listopadzie ubiegłego roku średnie oprocentowanie rocznego depozytu na kwotę 5 tys. złotych wynosiło 4,58 proc., podczas gdy obecnie jest ono równe 2,42 proc. Oznacza to spadek tego parametru o blisko 50 proc. (dokładnie o 47 proc.). Tyle „straciły” osoby odkładające swoje pieniądze na lokatach bankowych.

Takie obniżki tylko na lokatach!

Na szczęście na rynku funkcjonują instrumenty, w przypadku których spadek oprocentowania nie był aż tak dotkliwy. Dobrym przykładem są tu chociażby obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.
W przypadku dwuletnich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu (oznaczenie DOS), spadek oprocentowania wyniósł równe 20 proc. Rok temu obligacja DOS1114 oferowała swoim nabywcom odsetki w wysokości 4 proc., tymczasem aktualna seria tego samego papieru DOS1115 pozwala „zarobić” 3,2 proc. w skali roku.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku oprocentowania obligacji korporacyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W zdecydowanej większości tych papierów ich oprocentowanie jest sumą stopy rynkowej WIBOR6M i odpowiedniej marży.

Aktualnie średnie oprocentowanie obligacji firmowych wynosi 8,09 proc. Przyjmując, że w ostatnim roku stawka rynkowa WIBOR 6M spadła o 1,9 proc., to oznacza to, że rok temu papiery te pozwalały uzyskać średnie odsetki w wysokości około 10 proc. Zestawiając ze sobą aktualny poziom tego parametru z tym jaki obowiązywał przed rokiem, łatwo zauważyć, że jest on o ponad 19 proc. niższy.

Porównując przedstawione powyżej oprocentowanie lokaty bankowej z oprocentowaniem obligacji skarbowej i obligacji korporacyjnych, widać, że największą „utratę” zysku odnotowali posiadacze tego pierwszego produktu. O ile w przypadku papierów dłużnych parametr ten spadł o jedną piątą, a tyle w odniesieniu do depozytu bankowego zyski są już niemal dwukrotnie niższe.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływają bezpośrednio na rentowności różnych instrumentów finansowych. W zależności od ich rodzaju, raz ten wpływ jest większy, a raz mniejszy. Dlatego osoby dysponujące nadwyżkami środków pieniężnych, zanim ulokują je w jakimkolwiek produkcie, powinny dokładnie sprawdzić, od czego zależy jego oprocentowanie i jak jest ono obliczane.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk