Regulamin Ubezpieczenia

Regulamin korzystania z portalu Comperia.pl

 Rozdział I. Postanowienia ogólne
 Rozdział II. Rodzaj i zakres świadczonych usług
 Rozdział III.  Warunku świadczenia usług
 Rozdział IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy
 Rozdział V.  Postępowanie reklamacyjne
 Rozdział VI.  Partnerzy
 Rozdział VII. Ochrona danych osobowych
 Rozdział VIII. Prawa autorskie
 Rozdział IX.  Postanowienia końcowe

    

Rozdział I.           Postanowienia ogólne

1.            Właścicielem portalu Comperia.pl („Portal”) jest spółka Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 353 954,70 zł („Spółka”), adres e - mail: biuro@comperia.pl.

2.            Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu Comperia.pl („Regulamin”) określa zasady nieodpłatnego świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną opisanych w niniejszym Regulaminie.

3.            Portal jest  stroną internetową zawierającą porównywarkę finansową służącą do wyszukiwania i porównywania poszczególnych elementów (głównie finansowych) oferty kredytowej i inwestycyjnej (przez ofertę kredytową rozumie się także ofertę dotyczącą pożyczek hipotecznych, gotówkowych, kart kredytowych, kredytów samochodowych; przez ofertę inwestycyjną rozumie się fundusze inwestycyjne oraz lokaty bankowe) wybranych banków („Porównywarka finansowa”). Metodologia wyszukiwania ofert kredytowych i inwestycyjnych dostępna jest na stronie WWW, w zakładce „Jak to działa”. Portal udostępnia również kalkulator ubezpieczeń wybranych towarzystw  ubezpieczeniowych.  Kalkulator ubezpieczeń dostępny jest na stronie internetowej: https://ub.comperia.pl/. Użytkownik ma możliwość obliczenia składki ubezpieczeniowej oraz wyboru produktu dowolnego towarzystwa. Wynik kalkulacji nie stanowi oferty handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego. Warunki musi potwierdzić doradca Comperia.pl przez telefon.

W przypadku, gdy w Regulaminie jest mowa o kredycie rozumie się przez to także pożyczkę hipoteczną lub gotówkową, kartę kredytową lub kredyt samochodowy. W przypadku, gdy w Regulaminie jest mowa o produkcie inwestycyjnym rozumie się przez to fundusz inwestycyjne lub lokaty bankowe.

4.            Źródłem zasilania Porównywarki finansowej są informacje i materiały o ofertach kredytowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych pozyskiwane ze źródeł dostępnych publicznie, w sposób zgodny z prawem, a w przypadku zawarcia przez Spółkę stosownych umów z Partnerami, o których mowa w Rozdziale VI Regulaminu, uzyskiwane i wykorzystywane na podstawie umów z podmiotami do tego upoważnionymi. 

5.            Informacje dotyczące oferty kredytowej banków, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń oraz lokat bankowych wykorzystywane na potrzeby Porównywarki finansowej dotyczą subiektywnie wybranego przez Spółkę zbioru produktów oferowanych na rynku polskim oraz oferty produktowej poszczególnych banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, które w ocenie Spółki są reprezentatywne.

6.            Spółka nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych banków i towarzystw ubezpieczeniowych innych niż uwzględnione w Wyszukiwarce kredytowej lub Kalkulatorze ubezpieczeniowym warunków, w tym bardziej preferencyjnych i nie jest zobowiązana do jakichkolwiej działań z tym związanych.

7.            Informacje dotyczące oferty kredytowej banków oraz lokat bankowych wykorzystywane na potrzeby Porównywarki finansowej są uaktualnione według stanu na dzień wskazany na stronie WWW Portalu, w zakładce „Jak to działa”. Dane dotyczące wyceny funduszy inwestycyjnych są uaktualniane codziennie zgodnie z polityką dostarczania danych przez firmę Analizy Online Sp z o.o.

8.            Spółka poprzez prowadzenie Portalu świadczy usługi głównie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny („Użytkownik”), co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.

9.           Wypełnienie formularza z podstawowymi danymi na stronie https://ub.comperia.pl oznacza, że użytkownik zgadza się na przechowywanie na swoim komputerze pliku cookie zawierającego klucz sesji na czas trwania sesji, pliku cookie potrzebnego do rozpoznania danego użytkownika oraz plików cookies zapisujących międzyczasy akcji z czasem trwania 1h.

10.           Każdy Użytkownik może również zalogować się do Serwisu poprzez serwis Facebook (www.facebook.com) za pomocą funkcji "Zaloguj się przez Facebook", oraz przez konto Google (G+).
Spółka pobiera do rejestracji następujące dane użytkownika: imię, nazwisko, płeć, email. Zbierane dane będą wykorzystane w celu umożliwienia użytkownikom zalogowania się do serwisu, do wysyłki newsletterów, malingów drogą elektroniczną, innych wysyłek w celach handlowo-marketingowych.


11.           Użytkownik jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poszukuje ubezpieczenia za pomocą Portalu lub korzysta z usług przez Call Center.


12.           Formularz zakupu to 4-etapowy formularz w wersji elektronicznej, którego wypełnienie jest wymagane w celu stworzenia wniosku, na podstawie którego może dojść do zawarcia Umowy na odległość.

13.           Umowa Ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z wybranym przez Użytkownika Ubezpieczycielem a Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający za pośrednictwem Spółki. Zasady zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Spółkę do przekazania danych Użytkownika do partnerów, których usługi są prezentowane w serwisie.

14.           Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to integralna cześć Umowy; ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, obowiązujące dla poszczególnych Umów oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

15.             Towarzystwo Ubezpieczeniowe to podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń według odpowiednich przepisów prawa, którego oferta ubezpieczeniowa prezentowana jest w Portalu.

16.           Hasło to ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do panelu klienta w Portalu.

17.           Call Center - serwis telefoniczny prowadzony przez Spółkę pod nr (22) 395 52 71.

Koszty połączenia z Call Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

Rozdział II.          Rodzaj i zakres świadczonych usług

Spółka świadczy następujące usługi („Usługi”):

1.           pośredniczy w zawieraniu umów kredytowych i lokat z bankami oraz otwierania rejestrów funduszy inwestycyjnych również we współpracy z firmami doradztwa finansowego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale VI,

2.           udostępnia Użytkownikom treści na wszystkich stronach Portalu, również za pośrednictwem newslettera oraz informacje handlowe banków, notowania funduszy inwestycyjnych z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale VI. 

3.           umożliwia emisję materiałów marketingowych na Portalu. 

4.           pośredniczy w zakupie ubezpieczeń.

Rozdział III.        Warunki świadczenia Usług

1.            Korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę wymaga:

połączenia z siecią Internet;

posiadania przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

2.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Portalu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług, w szczególności z uwagi na postanowienia Rozdziału I punktów 4, 5, 6, 7.

3.            Spółka dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych  danych. 

4.            Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku powzięcia przez Spółkę wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.

5.           Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu nieprawdziwych lub błędnych danych oraz jakichkolwiek skutków wprowadzenia tych danych do obrotu, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6.           Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.

7.           Przy zakupie ubezpieczenia Auto Casco (AC) Użytkownik jest zobowiązany udać się pod wskazane przez Spółkę miejsce gdzie zostaną wykonane oględziny i zdjęcia pojazdu oraz dokumentów (dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy).

Koszt oględzin uzależniony jest od miejsca, w którym zostaną wykonane oględziny.

 

Rozdział IV.        Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

1.            Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.            Korzystanie z umieszczonej na stronie WWW Portalu Porównywarki nie wymaga zawarcie umowy ze spółką. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług („Umowa”) ze Spółką, Użytkownik ma nieograniczony dostęp do informacji generowanych przez Porównywarkę finansową, umożliwiający otrzymanie informacji dotyczących ofert banków spełniających kryteria wskazane przez Użytkownika w formularzu „Porównywarka”. Dostęp do przedmiotowych informacji jest anonimowy.

3.            Korzystanie przez Użytkownika z zamieszczonego na stronie WWW Portalu kalkulatora zdolności kredytowej jest anonimowe i nie wymaga uprzedniego zawarcia umowy ze Spółką.  Jest to kalkulator szacunkowy oparty o autorski program Spółki, pozwalający Użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczącej jego prognozowanej zdolności kredytowej. Dokonywana w ten sposób ocena prognozowanej zdolności kredytowej Użytkownika nie jest tożsama z oceną dokonywaną przez poszczególne banki i może się od niej różnić.

4.            Subskrypcja newslettera Comperia.pl wymaga uprzedniego zawarcia umowy ze spółką. W przypadku, gdy Użytkownik zainteresowany jest systematycznym otrzymywaniem newslettera wypełnia formularz („formularz rejestracyjny”) udostępniany po kliknięciu ramki „newsletter” umieszczonej na stronie Portalu. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na wskazany w nim adres poczty elektronicznej Użytkownika link do strony aktywacji konta. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

5.            Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym informacji, o których mowa w punkcie 4.

6.            Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w niniejszym Regulaminie, jednakże w przypadku nie otrzymania przez Użytkownika Regulaminu w formie pisemnej termin ten przedłuża się do 3 miesięcy.

7.            Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w niniejszym Regulaminie, w szczególności z uwagi na zmianę Regulaminu, w trybie określonym w Rozdziale IX punkcie 8.

8.          W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron Spółka zobowiązuje się do usunięcia danych danego Użytkownika z bazy danych,.

9.          Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW Portalu pod adresem https://www.comperia.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

10.       Do zawarcia umowy ubezpieczeniowej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dochodzi zawsze na zasadach określonych we właściwych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego zakładu ubezpieczeń.

11.           Stroną właściwą ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Umowy Ubezpieczenia, w tym w szczególności roszczeń o odszkodowania wynikające z zawartej Umowy Ubezpieczenia jest wyłącznie Ubezpieczyciel, z którym Użytkownik zawarł Umowę Ubezpieczenia.

12.           Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony https://ub.comperia.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku korzystania z usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z pracownikiem Spółki jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

13.           Jeżeli Użytkownik zawarł za pośrednictwem Spółki Umowę Ubezpieczenia, umowa ta rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy Ubezpieczenia wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

14.           Po zawarciu Umowy Ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje polisę, potwierdzającą zawarcie Umowy Ubezpieczenia. Po opłaceniu składki za pomocą oferowanych przez Spółkę możliwości płatności, polisa jest umieszczona na koncie Użytkownika oraz wysyłana pocztą. Po jej podpisaniu Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania oznaczonego egzemplarza polisy oraz wniosku na wskazany przez Spółkę adres pocztowy.

15.           W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa Ubezpieczenia.

Rozdział V.         Postępowanie reklamacyjne

1.            Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Portalu lub związaną bezpośrednio ze świadczeniem przez Spółkę Usług.

2.            Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki w sposób wskazany w Rozdziale IV punkt 8 niniejszego Regulaminu.

3.            Spółka rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

4.            Po rozpatrzeniu reklamacji Spółka wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Rozdział VI.        Partnerzy

1.            Spółka publikuje w Portalu znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką („Partnerzy”), które mogą umożliwiać przejście do stron WWW Partnerów.

2.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW  Partnerów.

3.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Spółki, za pośrednictwem Portalu.

4.            Świadczenie przez Spółkę usług pośrednictwa, o których mowa w Rozdziale II punkt 3 Regulaminu oraz udostępnianie informacji handlowych Partnerów Spółki, jak również świadczenie innych usług marketingowych, w szczególności wskazanych w punkcie 1 niniejszego Rozdziału, następuje po zawarciu przez Spółkę umowy z Partnerem.

Rozdział VII.       Ochrona danych osobowych

1.            Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych”), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług („Dane”). W celu realizacji Ustawy o ochronie danych Spółka dokonała zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2.            Dane Użytkownika przekazywane Spółce za pomocą Portalu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.

3.            Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:

przetwarzanie Danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki(obligatoryjnie),

„przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez Spółkę pod pojęciem „Newsletter Comperia.pl” należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe Spółki i jej Partnerów przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie)”.

4.            Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.

5.            Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych. Spółka realizuje wymaganą przepisami prawa politykę prywatności, która została uregulowana w odrębnym dokumencie publikowanym w Portalu.

6.            W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Rozdział VIII.     Prawa autorskie

1.            Udostępniana Użytkownikom Porównywarka finansowa funkcjonuje w oparciu o opracowany przez Spółkę autorski i subiektywny system wyszukiwania i porównywania produktów bankowych. Zarówno Porównywarka finansowa, jak i wygenerowane za jej pomocą informacje dotyczące ofert banków, inne materiały dostępne w Portalu, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, oraz udostępnione w Portalu narzędzia, w szczególności kalkulator zdolności kredytowej, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2.           Informacje generowane przez Porównywarka finansowa, wszelkie materiały oraz narzędzia dostępne w Portalu mogą być przez Użytkowników  wykorzystywane tylko do użytku osobistego.

3.           Wykorzystanie informacji, materiałów i narzędzi, o których mowa w punkcie 2 do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Spółki, w zakresie określonym przez Spółkę w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy się skontaktować ze Spółką pod adresem wskazanym w Regulaminie.

4.           Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5.           W przypadku wystąpienia szkody z powodu  naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Spółki na zasadach ogólnych.

Rozdział IX.        Postanowienia końcowe

1.            Korzystanie z Portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

2.            Informacje dotyczące ofert banków czy funduszy inwestycyjnych prezentowane w Portalu nie stanowią oferty zawarcia umowy z bankiem, a jedynie informację uzyskaną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - za pomocą Porównywarki finansowej, wygenerowaną indywidualnie, według autorskiego programu, stosownie do parametrów wskazanych przez Użytkownika.

3.            Zawarcie umowy kredytowej lub umowy pożyczki z bankiem oraz ustalenie ostatecznych warunków finansowych uzależnione jest od spełnienia wymogów stosowanych przez dany bank w procesie udzielania finansowania.

4.            Wszelkie informacje dotyczące ofert banków wygenerowane przez Porównywarkę finansową nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przekazywane  bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet, po przejściu procedury rejestracyjnej opisanej w Regulaminie.

5.            Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

6.            Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwości miejscowej określonej według  siedziby Spółki.

7.            Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.

8.            Spółka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Portalu pod adresem https://www.comperia.pl.