Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Comperia.pl i aplikacji mobilnej „Porównaj kredyty”

ostatnia aktualizacja: 28.03.2014

 Rozdział I.  Postanowienia ogólne
 Rozdział II.  Kontakt z Usługodawcą
 Rozdział III.   Użytkownik
 Rozdział IV.  Informacja handlowa
 Rozdział V.   Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu
 Rozdział VI.   Złożenie Zapytania Wstępnego o Produkt(-y)
 Rozdział VII.  Rozmowa telefoniczna z Call Center i Zapytanie o Produkt
 Rozdział VIII.  Korzystanie z Usług za pomocą Aplikacji Mobilnej
 Rozdział IX.   Odpowiedzialność Usługodawcy
 Rozdział X.  Rola Serwisu
 Rozdział XI.  Reklamacja
 Rozdział XII.  Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności
 Rozdział XIII.  Postanowienia końcowe

Rozdział I.           Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Comperia.pl („Serwis”) przez jego użytkowników („Użytkownicy”).
2. Właścicielem Serwisu jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł, adres e-mail: biuro@comperia.pl, zwana dalej: „Usługodawcą”.
3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy dla Użytkowników usługi, zwane dalej: „Usługami”, polegające na umożliwieniu korzystania z porównywarki towarów lub usług (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), zwanych dalej „Produktami”, sprzedawanych lub świadczonych przez świadczeniodawców („Świadczeniodawca”), służącej do wyszukiwania i porównywania przez Użytkownika prezentacji Produktów.
4. Porównywarka może dotyczyć dowolnych Produktów, w szczególności produktów finansowych banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, firm pożyczkowych, leasingodawców, ubezpieczycieli i innych podmiotów, takich jak: kredyty (w tym gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, samochodowe, refinansowane, dla firm, na działalność, inwestycyjne, karty kredytowe); pożyczki (gotówkowe, hipoteczne); lokaty (bankowe, progresywne, strukturyzowane, fundusze inwestycyjne, polisolokaty); konta (w tym oszczędnościowe, konta osobiste); leasing; faktoring; ubezpieczenia oraz produktów niefinansowych, takich jak usługi operatorów gsm.
5. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez Usługodawcę usług polegających na zawarciu za pośrednictwem Serwisu umowy ubezpieczenia. Produkty te znajdują się na stronie Serwisu w dziale „Ubezpieczenia”. Zasady świadczenia tego typu usług określa odrębny regulamin.
6.Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu w dziale „Porady” mają charakter wyłącznie opiniodawczy oraz informacyjny i stanowią prywatny pogląd ich autorów. Artykuły dotyczące podatków zamieszczone na Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i stanowią publikacje zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowią porady ani opinii podatkowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r., Nr 102, poz. 475 ze zm.) i są odzwierciedleniem poglądów wyrażonych przez autorów publikacji. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się do nich.
7. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.
8. Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.
9. Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą w szczególności dotyczących Produktów. Wszelkie roszczenia z tytułu Produktu Użytkownik kieruje bezpośrednio do Świadczeniodawcy. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z porównywarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
10. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Świadczeniodawcy, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.
11. Zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Serwisu określa odrębny Regulamin Programu Partnerskiego.
12. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Serwisie treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
13. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Serwis stanowi bazę danych Produktów podlegającą ustawie o ochronie baz danych. Ochronie podlega zarówno Serwis jako całość, a także wszelkie poszczególne jego elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp.  Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za naruszenie praw autorskich lub praw do baz danych z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnej opłaty licencyjnej, która wynosi: 250 000 zł rocznie, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie (w szczególności w dziale „Porady”) ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami. 
14. Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o Produktach są jedynie ich prezentacjami.
15. Określenie „korzystanie z Usługi” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z Serwisu”, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

Rozdział II.          Kontakt z Usługodawcą

1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:
a. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: biuro@comperia.pl
b. Call Center - wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie;
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9 (dziewiąta) - 17 (siedemnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń). 

Rozdział III.        Użytkownik

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. mająca ukończone 18 lat lub więcej (jeśli prawo kraju, którego jest mieszkańcem lub obywatelem przewiduje wyższy wiek pełnoletniości) oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Danych (Treści) o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
3. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika podczas korzystania z Usługi muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i majątkową za podanie danych niezgodnych z prawdą.
4. Osoba, która chce korzystać z Usług Serwisu, musi przeczytać i zaakceptować Regulamin. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://www.comperia.pl/regulamin-comperia.html w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy. 

Rozdział IV.        Informacja handlowa

1. Użytkownik może (ale nie musi) wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących („Partnerzy”) lub Świadczeniodawców informacji handlowej lub materiałów marketingowych - np. elektronicznego biuletynu ("Newsletter"), z ofertami Produktów zaznaczając opcję „Chcę otrzymywać najnowsze oferty produktów - NEWSLETTER”. Informacje te będą wysyłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
2. Newsletter w szczególności może zawierać najnowsze dane, opinie, komentarze związane z tematyką kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych, funduszy inwestycyjnych, kart kredytowych i innych Produktów. Mogą być to również informacje marketingowe od Partnerów Usługodawcy w zakresie oferowanych przez nich Produktów.
3. Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do Usługodawcy e-maila lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu.
4. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej - informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, na adres e-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego poprzez SMS, Facebook, Skype itp. („Komunikaty”).

Rozdział V.         Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a. Stały dostęp do Internetu;
b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie- Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6;
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu.
Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
4. W przypadku korzystania z Usług poprzez aplikację mobilną, dodatkowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług opisane są w Rozdziale VIII.

Rozdział VI.        Złożenie Zapytania Wstępnego o Produkt(-y)

1. Osoba, która jest zainteresowana Produktem, składa "Zapytanie Wstępne" dotyczące wybranego rodzaju Produktu za pomocą elektronicznego formularza dostępnego:
a. Na stronie internetowej Comperia.pl lub
b. Na stronach internetowych partnerów Comperii lub
c. W aplikacji mobilnej „Porównaj kredyty”..
2. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych. Wraz ze złożeniem Zapytania Wstępnego, Użytkownik wyraża zgodę na skontaktowanie się z nim przedstawiciela Usługodawcy poprzez e-mail, SMS, facebook, drogą pisemną (list) lub Call Center w celu uzupełnienia Zapytania Wstępnego, na zasadach określonych w Rozdziale VII.
3. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego Użytkownik wyraża także zgodę na:
a. to, by skontaktował się z nim doradca („Chcę aby skontaktował się ze mną doradca”);
b. na przesłanie mu informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów (zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika) na wskazany przez niego adres e-mail.
4. Składając Zapytanie Wstępne Użytkownik podaje następujące dane:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. E-mail;
d. Numer telefonu;
e. Numer ewidencyjny PESEL;
f. Adres zamieszkania lub pobytu;
g. Wykształcenie;
h. Źródło dochodu;
i. Dochód;
j. Dodatkowe oświadczenia, jeśli są konieczne (np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK);
k. W przypadku Leasingu dodatkowo dane dotyczące firmy: jej nazwę, numer NIP, okres działania;
l. Dane dotyczące wybranego rodzaju Produktu.
5. Zapytanie wstępne jest kierowane bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Serwisu. Następnie przekazywane jest ono:
a. Bezpośrednio do Świadczeniodawcy lub;
b. Do Świadczeniodawcy za pośrednictwem Partnera lub
c. Call Center Usługodawcy - wówczas przedstawiciel Usługodawcy skontaktuje się z Użytkownikiem na zasadach określonych w Rozdziale VII.
6. Składając Zapytanie Wstępne Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu umożliwienia dalszego ich przekazywania Świadczeniodawcy lub jego partnerom, w celu przetwarzania tych Danych przez Świadczeniodawcę w celach następujących:
a. Podjęcia działań przed zawarciem umowy o Produkt;
b. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług Świadczeniodawcy;
c. Dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Świadczeniodawcy, związanych z wykonywaniem czynności finansowych;
d. Sprawdzenia zdolności kredytowej Użytkownika, w szczególności: wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika oraz wystąpienia o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Użytkownika do następujących biur informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Rozdział VII.       Rozmowa telefoniczna z Call Center i Zapytanie o Produkt

1. Złożenie prawidłowo wypełnionego Zapytania Wstępnego może skutkować skontaktowaniem się przedstawiciela Usługodawcy (Call Center) z Użytkownikiem na numer telefonu podany przez Użytkownika w Zapytaniu Wstępnym i przeprowadzeniem z nim rozmowy telefonicznej.
2. Celem rozmowy telefonicznej jest:
a. Weryfikacja tożsamości Użytkownika;
b. Uzupełnienie Zapytania Wstępnego poprzez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych. Prawidłowo uzupełnione Zapytanie Wstępne staje się ostatecznym zapytaniem, zwanym dalej: „Zapytaniem”. Ilekroć mowa jest o „Zapytaniu”, rozumie się przez to także dane osobowe objęte jego treścią.
c. Zaproponowanie Użytkownikowi innych usług, produktów - Ubezpieczenie, inne produkty, w tym niefinansowe. Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi również przekazanie Zapytania do innych Świadczeniodawców, których nie zaznaczył podczas wypełnienia formularza.
3. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane przez Usługodawcę. Użytkownik wyraża zgodę na rejestrowanie rozmowy. Jeśli nie wyraża zgody, powinien natychmiast zakończyć rozmowę. Nie ma możliwości przeprowadzenia rozmowy bez jej rejestrowania.
4. W rozmowie telefonicznej Usługodawca zbiera od Użytkownika następuje dane osobowe:
a. Imię;
b. Nazwisko;
c. Numer telefonu;
d. E-mail;
e. Numer ewidencyjny PESEL;
f. Numer i serię dowodu osobistego;
g. (ewentualnie) Numer paszportu;
h. Adres zamieszkania lub pobytu;
i. Wykształcenie
j. Źródło dochodu;
k. Dochód;
l. Dodatkowe oświadczenia, jeśli są konieczne (np. oświadczenie o nie figurowaniu w BIK)
ł. W przypadku Leasingu dodatkowo: dane dotyczące firmy: jej nazwę, numer NIP oraz okres działalności.
5. W rozmowie telefonicznej Użytkownik:
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w celu umożliwienia dalszego ich przekazywania Świadczeniodawcy lub jego partnerom, w celu przetwarzania tych Danych przez Świadczeniodawcę w celach następujących:
a. Podjęcia działań przed zawarciem umowy o Produkt;
b. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego usług Świadczeniodawcy;
c. Dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Świadczeniodawcy związanych z wykonywaniem czynności finansowych;
d. Sprawdzenia zdolności kredytowej Użytkownika, w szczególności: wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika oraz wystąpienia o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Użytkownika do następujących biur informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
zostaje poinformowany, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) o:
a. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, tj. Świadczeniodawcy;
b. Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych Użytkownikowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (tj. Partner, Świadczeniodawca);
c. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
d. Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
6. Dodatkowo, Użytkownik w rozmowie telefonicznej wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim Świadczeniodawcy, w celu złożenia Użytkownikowi propozycji zawarcia umowy lub w celach marketingowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu (w tym także poprzez SMS) lub poczty elektronicznej, na adres lub numer telefonu wskazany w Zapytaniu.
7. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez Użytkownika zgód, o których mowa w ust. 5 lit. a) i b) oraz ust. 6 oraz poinformowaniu go o okolicznościach, o których mowa w ust. 5 lit. c), Zapytanie jest przekazywane przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego Partnera, który następnie przekazuje Zapytanie do Świadczeniodawcy. Rola Usługodawcy kończy się na przekazaniu Zapytania do systemu teleinformatycznego Partnera. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Zapytania.
8. Przekazanie Zapytania Partnerowi nie oznacza złożenia w imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie umowy dotyczącej Świadczeniodawcy. Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Podmiotu - jest jedynie posłańcem, który przekazuje Zapytanie..

Rozdział VIII.     Korzystanie z Usług za pomocą Aplikacji Mobilnej

1. Korzystanie z Usług możliwe jest także poprzez aplikację mobilną („Aplikacja mobilna”), przeznaczoną na telefony komórkowe, smartfony lub tablety („Urządzenie mobilne”)
2. Usługodawca nie gwarantuje, iż Aplikacja mobilna będzie działała prawidłowo na danym typie Urządzenia mobilnego. Użytkownik jest obowiązany we własnym zakresie sprawdzić działanie Aplikacji na Urządzeniu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z przyczyn leżących po stronie Urządzeń mobilnych, dostawców oprogramowania do tych Urządzeń oraz operatorów sieci telefonii komórkowych.
4. Korzystając z Usług poprzez Aplikację Mobilną, Użytkownik może od razu zostawić Dane Osobowe poprzez połączenie się z serwisem Facebook. Dane Osobowe są wówczas pobierane bezpośrednio z Facebooka.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naliczanie dodatkowych opłat za korzystanie z Internetu za pośrednictwem Urządzenia Mobilnego przez operatora w Polsce w roamingu za granicą.

Rozdział IX.        Odpowiedzialność Usługodawcy

1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu (są one wymienione w §5), w tym również w przypadku korzystania z Serwisu poprzez Aplikację Mobilną;
b. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych:
c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);
d. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
e. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
f. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np. Microsoft Windows, Android);
g. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
h. w innych wypadkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Portalu.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.
10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Świadczeniodawcy.

Rozdział X.        Rola Serwisu

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Porównywarki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania przez Użytkownika z prezentacji Świadczeniodawcy, zawarcia umowy dotyczącej Produktu, rozwiązania jej, jak i wszelkich stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do zaprezentowania Użytkownikowi Produktu i ewentualnie (w przypadku skorzystania z Call Center) przekazania Zapytania (za pośrednictwem lub bez pośrednictwa Partnera) do Świadczeniodawcy.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji zawartych w prezentacjach Produktów. Nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne. Są one dostarczane Usługodawcy przez Świadczeniodawców i Usługodawca ich nie weryfikuje.
4. Informacje dotyczące prezentacji Świadczeniodawców, wykorzystane na potrzeby Porównywarki dotyczą subiektywnie wybranego przez Usługodawcę zbioru Produktów oferowanych na rynku polskim oraz prezentacji produktowej poszczególnych banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, które w subiektywnej ocenie Usługodawcy, mogą być reprezentatywne. Usługodawca nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych Świadczeniodawców warunków, w tym bardziej preferencyjnych, i nie jest zobowiązany do jakichkolwiek działań z tym związanych.
5. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą; nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.
6. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:
a. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości ze Świadczeniodawcą;
b. niezawarcia przez Użytkowników lub Świadczeniodawców umów;
c. nienależytego wykonania bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Świadczeniodawców umów;
d. sprzeczności treści zamieszczonych na Serwisie z rzeczywistym stanem rzeczy;
e. prawdziwości i rzetelności informacji podawanych przez Użytkowników lub Świadczeniodawców,
f. zdolności Użytkowników i Świadczeniodawców do realizowania umów;
g. wypłacalności Użytkowników i Świadczeniodawców.
7. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami a Świadczeniodawcami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sam Użytkownik oraz Podmiot Finansowy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

Rozdział XI.        Reklamacja

1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.
2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

Rozdział XII.        Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności

1. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.
2. Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu.

Rozdział XIII.        Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
2. Ze względu na fakt, iż w Serwisie nie ma możliwości Rejestracji, i każdorazowo korzystając z Usług, Użytkownik jest obowiązany zaakceptować Regulamin, Usługodawca nie zawiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Jednakże jeśli Użytkownik złożył Zapytanie Wstępne w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to postępowanie z tym Zapytaniem odbywa się według poprzedniej wersji Regulaminu.
3. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
4. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 385(4) Kodeksu cywilnego.  Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
5. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2014 r.

Polityka prywatności serwisu Comperia.pl

 Rozdział I.  Dane osobowe
 Rozdział II.  Administrator Danych Osobowych
 Rozdział III.   Cele przetwarzania Danych Osobowych
 Rozdział IV.  Przekazywanie Danych Osobowych
 Rozdział V.   Dostęp do Danych Osobowych, usunięcie i zmiana
 Rozdział VI.   Dane behawioralne
 Rozdział VII.  Narzędzia mierzące ruch. Google Analytics

Rozdział I.           Dane osobowe

1. Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych ("Dane osobowe"), rozumie się przez to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:
a. Zapytanie Wstępne;
b. Podczas rozmowy telefonicznej z Call Center;
c. W inny sposób, podczas korzystania z Usług przez Użytkownika (np. poprzez e-mail).

Rozdział II.           Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym - rejestrowym pod numerem KRS 0000390656, NIP: 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 215 789,10 zł.

Rozdział III.           Cele przetwarzania Danych Osobowych

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu, w szczególności:
a. Obsługi Użytkownika;
b. Komunikacji z Użytkownikiem;
c. Wysyłania Użytkownikowi Komunikatów, zarówno w formie e-mail, facebook jak i sms;
d. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Usługodawcy lub jego Partnerów - o ile wyraził on ta zgodę określoną w Rozdziale 4;
e. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Call Center;
f. Przesłania Użytkownikowi informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów na wskazany przez niego adres e- mail - o ile wyraził on na to zgodę;
g. Wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu;
h. W celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy;
i. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym Usługodawcy - jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Użytkownik wyraża także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego, z którego korzysta;
j. Tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Użytkowników;
k. W celu tworzenia profilu behawioralnego Użytkowników na zasadach określonych w ust. 9.
l. W innych celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
2. Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Usługodawcę w formie telefonicznej na wskazany przez siebie numer telefonu, w szczególności w celu przedstawienia Produktów. W każdym momencie zgodę tę Użytkownik może odwołać.
3. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Usługodawca może posiadać wiedzę o tym, czy zawarł on umowę o Produkt, czy też nie, i na jaki okres, a także o zakończeniu obowiązywania tej umowy i dacie zakończenia.

Rozdział IV.           Przekazywanie Danych Osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego Danych Osobowych następującym podmiotom:
a. Doradcy - o ile wyraził na to zgodę, zaznaczając „Chcę by skontaktował się ze mną doradca”;
b. Partnerom Usługodawcy - w celu przekazania przez nich Danych Osobowych Świadczeniodawcy;
c. Świadczeniodawcom - w celach, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 lit. a), w tym firmom i instytucjom, których oferty prezentowane są w porównywarce gsm, w szczególności: Orange Polska S.A, Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. oraz właścicieli marek: Lycamobile, tu biedronka i innych.

Rozdział V.           Dostęp do Danych Osobowych, usunięcie i zmiana

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych, jak i ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku żądania przez Użytkownika zmiany lub usunięcia Danych Osobowych, Usługodawca usunie lub zmieni Dane, w takim zakresie, w jakim Dane te u niego się znajdują w zbiorze. Jeśli Dane Osobowe zostały przekazane podmiotom, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik obowiązany jest zgłosić żądanie zmiany lub usunięcia Danych Osobowych - w zbiorach tych podmiotów - tym podmiotom bezpośrednio i wszelkie wnioski w tym zakresie kierować należy do podmiotu, któremu dane zostały przekazane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie lub brak zmiany Danych Osobowych przez podmiot, któremu Dane te - zgodnie z Rozdziałem IV - przekazał.

Rozdział VI.           Dane behawioralne

Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie, przechowywanie i wykorzystywanie jego Danych na podstawie aktywności Użytkownika (w szczególności treści wpisywanych Zapytań Wstępnych, informacji podawanych w rozmowie telefonicznej Call Center, ciasteczek - cookies), w celu stworzenia profilu behawioralnego Użytkownika, ukazującego jego gusta, upodobania, preferencje w zakresie poszukiwanych towarów lub usług („Dane behawioralne”). Dane te będą wykorzystywane przez Usługodawcę do wyświetlania Użytkowników reklam lub innych treści, dążąc do tego, by były one zgodne z jego preferencjami wynikającymi z danych behawioralnych.

Rozdział VII.           Narzędzia mierzące ruch. Google Analytics

1. W celu poprawy funkcjonowania serwisów należących do Usługodawcy oraz dla ułatwienia kontaktu z Użytkownikami na stronach Usługodawcy wykorzystywane są kody liczące Google Analytics, które w powiązaniu z ciasteczkami mają na celu badanie ruchu na stronach oraz wsparcie emisji reklam, w tym reklam wyświetlanych przez dostawców zewnętrznych. Do głównych zadań wymienionych narzędzi należą: badanie ruchu na stronach, raportowanie emisji reklam, wsparcie emisji reklam (w tym remarketingowych), integracja z DoubleClick, Campaing Manager. Pamiętać jednak należy, że dostawcy zewnętrzni mogą korzystać również z własnych kodów mierzących.
2. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z usług Google Analytisc dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam (https://www,google.com/settings/u/0/ads). Dodatkowo, Użytkownicy mogą skorzystać z narzędzi blokujących dostęp Google Analytics. Dostęp do takich narzędzi można uzyskać tutaj: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/]

Polityka Cookies serwisu Comperia.pl

 Rozdział I.  Stosowanie Cookies
 Rozdział II.  Zgodność stosowania Cookies z prawem
 Rozdział III.   Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym
 Rozdział IV.  Cele wykorzystywania Cookies
 Rozdział V.   Rodzaje plików Cookies
 Rozdział VI.   Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców
 Rozdział VII.  Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Rozdział I.           Stosowanie Cookies

Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

Rozdział II.           Zgodność stosowania Cookies z prawem

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą - Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

Rozdział III.          Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym

Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Rozdział IV.          Cele wykorzystywania Cookies

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.

Rozdział V.          Rodzaje plików Cookies

W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
a. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu;
b. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfesju Użytkownika;
c. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.

Rozdział VI.          Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców

Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Rozdział VII.          Wyłączenie mechanizmu plików Cookies

Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.
Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać np. pod tym adresem:
http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.