Rodzaje lokat bankowych

2009-07-28 00:00:00

Wpłacając pieniądze na depozyt bankowy i nie zrywając umowy przed terminem, mamy pewność, że zarobimy.

Lokata bankowa jest znakomitą ofertą dla osób, które nie oczekują wysokich zysków, a jednocześnie, powierzając bankowi pieniądze na rok, dwa, albo trzy, chcą mieć pewność, że po upływie tego terminu, dostaną należne im odsetki. Takiego bezpieczeństwa nie da żadna inna inwestycja, nawet fundusz z gwarancją kapitału.

Lokatę  można również założyć na okres krótszy np. na kilka miesięcy, tygodni lub nawet na kilka dni.  Powinno się jednak pamiętać, że oprocentowanie podawane jest zawsze przez bank za cały rok. Minimalna wpłata na lokatę jest na ogół niska i wynosi około 500 zł.

Po upływie terminu lokaty bank pozostawia oszczędności klienta wraz z  należnymi mu odsetkami na jego koncie. Przy większej atrakcyjności oprocentowania depozytów o krótszych terminach i chęci utrzymania pieniędzy w banku przez dłuższy czas, warto założyć lokatę odnawialną. Wtedy bank automatycznie założy kolejną lokatę na taki sam okres.

Lokata terminowa

Lokata terminowa jest to umowa między oferentem lokaty a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Oferent lokaty zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.

Klient, który podejmie środki przed terminem okresu lokaty, ponosi konsekwencje, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

Do lokaty nie można dopłacać środków w trakcie jej trwania. Operacje takie można wykonać korzystając z konta oszczędnościowego.

Standardowa lokata to produkt obarczony niskim ryzykiem, ponieważ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem bankowym zdeponowane w bankach środki nieprzekraczające równowartości 100 tys. euro są chronione na mocy ustawy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Lokata rentierska

Lokata rentierska to umowa między klientem a bankiem dotycząca lokowania środków pieniężnych na okres długoterminowy, polegająca na tym, że bank wypłaca odsetki od wkładu w regularnych odstępach czasu.

Lokata progresywna

Lokata progresywna to rodzaj lokaty bankowej (formy terminowego depozytu bankowego), w której klient po określonym czasie (miesiącu lub kwartale) może się wycofać przed końcem okresu trwania umowy bez utraty odsetek, i w której oprocentowanie lokaty w każdym kolejnym okresie wzrasta.

Lokata dynamiczna

Lokata dynamiczna to rodzaj lokaty bankowej (formy terminowego depozytu bankowego), z której klient może się wycofać przed końcem okresu trwania tej umowy bez niebezpieczeństwa utraty odsetek (przy wcześniejszym zerwaniu lokaty odsetki są naliczane proporcjonalnie do okresu przechowywania pieniędzy na lokacie). Oprocentowanie lokaty dynamicznej zazwyczaj wzrasta wraz z kolejnym okresem trwania lokaty (lokata ta często nazywana jest też lokatą progresywną).

Lokata dwuwalutowa

Lokata dwuwalutowa jest nazywana też Dual Currency Deposit, jest formą lokowania wolnych środków pieniężnych opartą na pochodnych instrumentach finansowych (opcjach walutowych). Jest to połączenie lokaty z transakcją terminową dotyczącą danej pary walut.

Ekspert Comperia.pl