Fundusze obligacji

2008-02-01 00:00:00

Obligacje są zdecydowanie bezpieczniejszą inwestycją od akcji, ale również podlegają okresowym wahaniom cen, dlatego w fundusze papierów dłużnych powinno się zainwestować przynajmniej na kilkanaście miesięcy.

Większe ryzyko, większy zysk

Rentowność obligacji wynosi obecnie od 5 do ponad 6 proc. w skali roku. Podobnych zysków teoretycznie można więc oczekiwać inwestując w jednostki funduszy papierów dłużnych. Mogą być one jednak wyższe, ponieważ fundusz inwestujący w obligacje dobiera do portfela różnego rodzaju papiery i ma dostęp do obligacji nieosiągalnych dla indywidualnego inwestora. Najniższe nominały na rynku niepublicznym wynoszą wprawdzie 1 tys. zł, ale należą one do rzadkości. Większość opiewa na 100 tys. zł.  Mogą więc kupować je klienci, którzy dysponują zasobnymi portfelami. Większości banków wymaga dysponowania kwotą przynajmniej 100 tys. zł.

Duracja, nie groźny termin

Na rynku funkcjonują dwa rodzaje funduszy papierów dłużnych: inwestujące w papiery o długiej zapadalności i inwestujące w papiery krótkoterminowe, co w ogólnodostępnych danych nie jest ujawniane. Wahania wartości ich jednostek są zależne od dwóch czynników: relacji zysk/ryzyko i duration (okresu trwania) ‒ miary wrażliwości ceny obligacji na zmianę rynkowych stóp procentowych. Duration może być bardzo cenną wskazówką. Na przykład duracja na poziomie 2 oznacza, że jeżeli nastąpi ruch stóp procentowych o 1 pkt proc., to fundusz zareaguje z dwukrotnie większą siłą. Jeżeli więc będzie ruch stóp procentowych w górę o 1 pkt proc., to fundusz straci 2 proc. itp.

Śladem stóp procentowych

Każdy świadomy inwestor, zamierzający powierzyć pieniądze funduszowi obligacyjnemu, powinien zapoznać się ze strategią zarządzającego odnoszącą się do inwestycji w poszczególne segmenty papierów dłużnych, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości potencjalnych inwestycji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Planowanie takie jest niezbędne zwłaszcza przy krótkoterminowych inwestycjach. Należy też pamiętać, że ceny obligacji zmieniają się przeciwnie do zmian rynkowych stóp procentowych. W przypadku spadku stóp procentowych możemy liczyć na dodatkowe profity, ale w momencie ich wzrostu nasz zarobek zdecydowanie spadnie.

Rodzaje obligacji ze względu na emitenta

- skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa)
- komunalne (emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego)
- przedsiębiorstw

Rodzaje obligacji ze względu na oprocentowanie

- stałoprocentowe, gwarantujące stałe odsetki posiadaczowi w określonym okresie (najczęściej rok, rzadziej kwartał czy miesiąc).
- zmiennoprocentowe, oprocentowanie zmienia się wraz z upływem czasu, a odsetki w różnych okresach są wypłacane w innej wysokości
- zerokuponowe, nie dające odsetek, ale emitent sprzedaje je poniżej wartości nominalnej (z dyskontem). Różnica pomiędzy wartością nominalną, po której emitent zobowiązuje się odkupić obligacje, a ceną ich sprzedaży stanowi dochód inwestora, który rekompensuje brak odsetek

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl