CEIDG - zasady rejestracji firmy przez Internet

2015-06-02 12:12:52

Uproszczone formalności ułatwiają osobom chcącym prowadzić samodzielną działalność gospodarcza jej rejestrację. Każda nowo rozpoczęta działalność podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która jest jawnym, ogólnodostępnym on-line rejestrem. Wpis do takiego rejestru jest bezpłatny i można go dokonać w urzędzie gminy lub przez Internet.

Rejestracji firmy należy dokonać na specjalnym formularzu CEIDG-1. Przedsiębiorca, nawet prowadząc kilka różnych form działalności, może posiadać w rejestrze tylko jeden wpis. W związku z tym właściciel jednoosobowej firmy musi zawrzeć w tym jednym formularzu CEIDG-1 wszystkie prowadzone przez siebie rodzaje działalności.

Wypełnianie wniosku

Wpisu swojej firmy do rejestru może dokonać przedsiębiorca drogą on-line. W takim przypadku musi on jednak posiadać bezpieczny podpis elektroniczny bądź profil zaufany. Każde z tych narzędzi umożliwia przedsiębiorcy zarządzenie swoim wpisem w CEIDG drogą elektroniczną.

Wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca  może także wypełnić w Internecie z wykorzystaniem kreatora wniosku w tzw. trybie anonimowym bez zakładania konta w systemie CEIDG. Jednak w tym przypadku, w ciągu 7 dni po wypełnieniu formularza, zakładający działalność gospodarczą musi zgłosić się do urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości. Wniosek zostaje odnaleziony po kodzie, zostaje wydrukowany i przedstawiony przedsiębiorcy do podpisu. W tym przypadku za dzień złożenia wniosku uważa się dzień, w którym właściciel firmy złożył pod formularzem podpis w urzędzie.

Wniosek CEIDG-1 można także wydrukować z Internetu, wypełnić i wysłać listem poleconym do urzędu gminy lub miasta. Decydując się na taką opcję, przedsiębiorca musi swój podpis złożony pod wnioskiem poświadczyć notarialnie.

Wszystko w jednym miejscu!

Każdy przyszły przedsiębiorca musi wiedzieć, iż wniosek o wpis do CEIDG stanowi równocześnie:

  • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne (NIP),
  • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS,
  • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Forma opodatkowania i stawki ZUS

Zgłaszając swoją działalność za pomocą formularza CEIDG-1, przedsiębiorca musi także zdecydować o formie opodatkowania, a także o tym, czy chce skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przysługujących w początkowej fazie działalności. Dodatkowo wraz z formularzem o wpis do CEIDG właściciel firmy składa oświadczenie o braku orzeczonych wobec niego zakazów prowadzenia działalności gospodarczej. Takie oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam