Czym jest poręczenie cywilne?

2015-05-08 14:26:21

Poręczenie cywilne to umowa, poprzez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w chwili niewykonania zobowiązania przez dłużnika. Jak powinna być zawarta taka umowa i jakie są skutki jej zawarcia?

Poręcznie może okazać się w wielu sytuacjach niezwykle ważnym dokumentem. Jest to jeden z najczęstszych sposobów zabezpieczania wierzytelności. W przypadku podpisania takiego dokumentu wzrastają szanse wierzyciela na odzyskanie swoich należności.

Jak zawrzeć poręczenie cywilne?

Umowa poręczenia musi być zawarta pod rygorem nieważności na piśmie. Może ona obejmować nie tylko dotychczasowy, ale i przyszły dług, którego wysokość jest z góry oznaczona.

Czy wiesz, że...

Umowę poręczenia można odwołać w każdym momencie, jednak nie po tym, gdy już powstanie dług.

Obowiązki poręczyciela

Jeśli umowa została podpisana, a dłużnik nie spłaca świadczenia, wierzyciel powinien zawiadomić o tym fakcie poręczyciela. Wówczas to poręczyciel powinien zawiadomić dłużnika, wzywając go do uregulowania należności.

Gdy poręczyciel spłaci dług, również powinien zawiadomić o tym dłużnika. Wówczas staje się on wierzycielem wobec tego dłużnika i ma prawo żądać spełnienia zobowiązania.

Po co poręczać?

Poręczenia mają służyć przede wszystkim zabezpieczeniu wierzytelności. Poręczyciel odpowiada względem wierzyciela jak współdłużnik solidarny dłużnika głównego.

Cechą charakterystyczną umowy poręczenia jest jej akcesoryjność. Oznacza to, że jest ona zależna od zobowiązania głównego, które zabezpiecza. Dodajmy także, że umowa poręczenia nie jest ściśle związana z osobą poręczyciela i obowiązki z niej wynikające przechodzą na spadkobierców.

Nie tylko świadczenia pieniężne

Przedmiotem poręczenia cywilnego nie muszą być świadczenia pieniężne, mogą to być również świadczenia niepieniężne. W przypadku tych drugich poręczenie obejmuje ewentualne odszkodowanie należne z tytułu niewykonania zobowiązania.

Warto dodać, że poręczenie może być ograniczone do spłaty części zobowiązania głównego, ale również do oznaczonej wysokości.

Prawa poręczyciela

Poręczyciel ma prawo podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi. Przede wszystkim może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Jeśli poręczyciel zaspokoił wierzyciela, ma on prawo wstąpić w jego sytuację prawną względem dłużnika, od którego może żądać zaspokojenia.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam