Od czego zależą kursy walut?

2015-02-25 11:13:42

Kursem waluty nazywamy cenę danego pieniądza wyrażoną w walucie innego kraju. Na zmianę ich wartości mają wpływ czynniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Sprawdźmy dokładnie, od czego zależą kursy walut.

Rynek walutowy jest ściśle powiązany ze stanem gospodarki danego kraju oraz jego sytuacją makroekonomiczną. 

PKB, czyli produkt krajowy brutto

Jednym z podstawowych czynników wpływających na kurs waluty jest produkt krajowy brutto, czyli wyrażony w jednostce pieniężnej dochód, jaki został wytworzony w danym  roku w określonym kraju przez jego obywateli oraz przez obcokrajowców. Wzrost PKB oznacza poprawę stanu gospodarki, wzrost produkcji, a także napływ kapitału z innych krajów. W konsekwencji powoduje to wzrost popytu na walutę tego państwa, a tym samym na wysokość jej kursu.

Inflacja

Istotnym elementem wpływającym na kursy walut jest inflacja, czyli tempo wzrostu cen. W przypadku, gdy ten wzrost cen w Polsce jest szybszy niż za granicą, automatycznie polskie produkty stają się mniej konkurencyjne w stosunku do produktów zagranicznych. W konsekwencji taka sytuacja prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na walutę obcą, za którą można kupić tańsze, zagraniczne produkty. Zwiększona podaż waluty krajowej prowadzi do spadku jej wartości.

Stopy procentowe

Na kursy walut ma także wpływ poziom stóp procentowych, o których decyduje Rada Polityki Pieniężnej. W przypadku wzrostu tych stóp i jednocześnie wzrostu oprocentowania obligacji, rynek staje się bardziej atrakcyjny dla zagranicznego kapitału. Żeby ten kapitał mógł kupić papiery dłużne państwa, musi wymienić obcą walutę na walutę emitenta obligacji, co w konsekwencji zwiększa popyt na tę walutę.

Inne czynniki

Czynniki makroekonomiczne to jednak nie wszystko, co wpływa na kurs waluty. Istotna jest również sytuacja i stabilność polityczna danego kraju, która może przyciągać lub odstraszać zagranicznych inwestorów. Duże znaczenie dla kursu walut ma także sytuacja międzynarodowa danego państwa, a także gospodarka krajów współpracujących z nim.

Na kursy walut ma wpływ wiele różnych czynników, wszystkie one oddziałują na siebie nawzajem. W związku z tym powinniśmy rozpatrywać każdy z nich indywidualnie i razem, a do tego należy monitorować ich poziom także w innych krajach. W Polsce za kształtowanie kursu złotówki odpowiada Narodowy Bank Polski, który reguluje podaż i popyt pieniądza poprzez stabilizację cen, kontrolę tempa inflacji i ilości pieniędzy w gospodarce.
 

Tomasz Słupczyński