Niepełnosprawny też może uzyskać pożyczkę

2014-11-13 14:26:25

Niepełnosprawność powoduje często niekorzystne konsekwencje w życiu człowieka. Wiąże się ona z różnego rodzaju ograniczeniami i barierami w codziennym funkcjonowaniu. Banki i pozabankowe firmy pożyczkowe nie dyskryminują jednak osób niepełnosprawnych, udzielając im pożyczek na identycznych zasadach, jak osobom pełnosprawnym. Wystarczy tylko posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Tylko, czy świadczenia otrzymywane z ZUS-u będą akceptowane jako dochód wnioskodawcy, niezależnie od stopnia niepełnosprawności?

Osoby niepełnosprawne otrzymujące z ZUS-u (a dokładniej: z FUS-u) rentę chorobową lub inwalidzką, bez dodatkowego dochodu, mają szansę na kredyt. Na podstawie wysokości uzyskiwanego świadczenia zostanie zaproponowana przez bank maksymalna kwota pożyczki. Nie ma znaczenia w tym przypadku, czy jest to renta z tytułu częściowej czy całkowitej utraty zdolności do pracy. Trzeba jednak podkreślić, że banki analizują wszystkie informacje zawarte w dokumentach dostarczonych przez wnioskodawcę z ZUS-u, ponieważ nie wszystkie rodzaje świadczeń mogą być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy.

W przypadku osoby niepełnosprawnej istotne znaczenie ma czas, na jaki została przyznana renta, gdyż ostatnia rata spłaty kredytu musi przypadać na miesiąc przed zakończeniem wypłaty wyżej wymienionego świadczenia.

W instytucji finansowej, w której chcemy złożyć wniosek o kredyt, należy przedstawić potwierdzenie wysokości otrzymywanej renty w formie wydruku ostatniego przelewu na rachunek bankowy (ew. odcinka renty dostarczanej przez listonosza) wraz z legitymacją rencisty. To właśnie na legitymacji będzie wymieniona data, do kiedy świadczenie będzie danej osobie wypłacane. Zamiast wskazanych dokumentów można okazać decyzję o przyznaniu renty wydaną przez ZUS, na której widnieje data zakończenia wypłaty świadczenia i jego wysokość. Jeżeli renta została przyznana kilka lat temu, dokumentem, jaki będzie wymagany bank, zamiast decyzji o przyznaniu świadczenia, jest jego ostatnia waloryzacja. Wszystko ze względu na to, że wysokość przyznanej renty w decyzji może się zmienić w kolejnych latach. Waloryzacje świadczeń z FUS-u zmieniają się w marcu każdego roku. W przypadku waloryzacji legitymacja rencisty będzie dodatkowo potrzebna do okazania doradcy bankowemu.

Jakich świadczeń banki nie uznają za dochód wliczający się do zdolności kredytowej osoby niepełnosprawnej? Z pewnością nie będą to świadczenia pielęgnacyjne. Dodajmy też, że tym, co zdyskwalifikuje osobę niepełnosprawną do otrzymania pożyczki, jest zapis w decyzji o przyznaniu renty dotyczący niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oznacza to bowiem konieczność stałej i długotrwałej opieki innej osoby w zaspokajaniu podstawowych funkcji życiowych. Wiąże się to zatem z pomocą w poruszaniu się, odżywianiu, załatwianiu podstawowych potrzeb fizjologicznych. Często oznacza to również brak możliwości podejmowania odpowiedzialnych decyzji, co przesądza o odmowie udzielenia kredytu. W imieniu osoby niepełnosprawnej, niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wszelkie decyzje podejmuje jej ustawowy przedstawiciel prawny. Rencista z takim orzeczeniem często traktowany jest jako osoba częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona, za którą całkowicie odpowiada jej opiekun prawny.

Opiekun prawny z kolei może otrzymać kredyt wyłącznie w swoim imieniu, nie może złożyć wniosku kredytowego za osobę, którą się opiekuje. Warto też podkreślić, że kwota, którą dysponuje w imieniu świadczeniobiorcy nie może zostać przy tym wliczona do jego własnego dochodu.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam