Dziedziczenie funduszy OFE

2014-03-31 18:35:00

Fundusze zgromadzone w OFE (Otwartych Funduszach Emerytalnych) podlegają dziedziczeniu. Warto wiedzieć, jak to dokładnie funkcjonuje.

Sposób dziedziczenia środków znajdujących się w OFE jest regulowany ustawowo. W momencie śmierci osoby posiadającej środki zgromadzone w OFE, kapitał tam ulokowany zostanie przekazany spadkobiercom. Według polskich przepisów prawnych połowa środków trafi do małżonka osoby zmarłej. Druga część zebranej sumy przekazana zostanie z kolei do osoby wskazanej przez zmarłego za jego życia.

Aby małżonek zmarłego mógł otrzymać 50 proc. zgromadzonej na rachunku OFE sumy, oboje musieli pozostawać w ustawowej wspólności majątkowej. Przepisy prawa wymagają, żeby nie było żadnego ograniczenia wspólności. Pieniądze trafią w takiej sytuacji bezpośrednio na rachunek OFE żyjącego małżonka. W sytuacji kiedy małżonek swojego rachunku nie posiada, fundusz emerytalny jest zobowiązany mu taki założyć. Chcąc uzyskać wypłatę, należy złożyć do funduszu emerytalnego odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać nasze uprawnienie do wypłaty. Takimi dokumentami są kolejno: odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu, a także zaświadczenie, że do momentu śmierci członka funduszu wspólność majątkowa nie uległa zmianie. Jeśli fundusz uzna uprawnienie, środki finansowane zostaną przelane na nasze konto najwcześniej po miesiącu. Według przepisów fundusze wykonują takie transfery w takich miesiącach jak luty, maj, sierpień i listopad.

Druga część zgromadzonego w OFE kapitału przez ubezpieczonego trafia, jak wspomnieliśmy, do osoby uposażonej. Jeśli osoba upoważniona do tego świadczenia przedstawi dokumenty potwierdzające jej tożsamość, może liczyć na wypłatę w okresie nawet 1 miesiąca po ich okazaniu. Wypłata jest dokonywana jednorazowo lub w ratach (maksymalnie przez 2 lata).

W sytuacji, kiedy zmarły nie wyznaczy nikogo do otrzymania połowy środków, stają się one częścią jego spadku. Spadkobiercy, którzy chcą otrzymać fundusze, wedle przepisów prawa spadkowego są zobowiązani postępować w podobny sposób jak małżonek oraz osoba upoważniona. Pieniądze będą im wypłacane jednorazowo lub w ratach.

Tomasz Słupczyński